آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* دانش آموزان را باید با اهداف آموزشی و روشهای جدید آشنا کرد در این زمینه فعالیت مان را آغاز کردیم شاید قدم کوچک ما آغاز بزرگی برای شما باشد. http://kode1.mihanblog.com 2018-08-21T10:59:16+01:00 text/html 2018-08-21T06:22:50+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران صفات شخصیتی ... مک کری و همکارانش http://kode1.mihanblog.com/post/1274 <font size="2" face="Mihan-Koodak"><strong>صفات شخصیتی</strong> به خصوصیات دائمی ای گفته می شود که یک فرد در اکثر مواقع از خود نشان می دهد. به طور کلی نیز می توان گفت که صفات شخصیتی اغلب از رفتار استنباط می شوند. شخصیت یک انسان از سن سه سالگی شروع به تثبیت شدن می کند و در سن پنجاه سالگی به سوی سفت شدن می رود. هم چنین از پنجاه سالگی به بعد شخصیت انسان پخته تر می شود و دارای درک و شعور بالایی می گردد. اما <span style="color: #ff0000;"><strong>"</strong><strong>صفات شخصیتی"</strong></span> شامل چه رفتارهایی می تواند باشد.<br></font><h2><font size="4" face="Mihan-Koodak">چندبعدی بودن شخصیت انسان در علم روانشناسی</font></h2><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">در جامعه امروزی روانشناسان شخصیت انسان را در پنج بعد مورد ارزیابی قرار می دهند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ol><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">برون گرایی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">سازگاری</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">وظیفه شناسی(وجدان)</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">روان رنجوری</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">استقبال از تجربه</font></li></ol><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">اما با این حال نظریه پردازان<strong> صفات شخصیتی</strong> سعی دارند، تعداد این صفات را به طور دقیق تر مشخص کنند.&nbsp; در این&nbsp; راستا نیز می توان به فهرست چهار هزاری <strong>صفات شخصیتی</strong> گوردون آلپورت، پرسش نامه 160 عامل شخصیت ریموند کاتل و هم چنین نظریه سه عامل هانس ایسنک اشاره داشت. اما باز هم از نظر بسیاری از محققین نظریه کاتل خیلی پیچیده و نظریه اسنک بسیار محدود تلقی شد. بر همین اساس نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت صورت گرفت که در آن صفات برجسته شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد.</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><h2><font size="4" face="Mihan-Koodak">مهم ترین صفات شخصیتی در یک انسان</font></h2><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">استقبال از تجربه یکی از صفات شخصیتی&nbsp;</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">این نوع شخصیت ها بیش تر<a title=" افراد ماجرا جو" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6633853/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF#h_97585225491534396669024"><span style="color: #0000ff;"><strong> افراد ماجرا جو</strong></span></a> و خلاق را شامل می شود. به گونه ای که این افراد شامل ویژگی هایی مانند تخیل و بینش هستند و با برخورداری از این ها طیف علاقه گسترده تری از دیگران را نیز دارا هستند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افرادی که از تجربه استقبال می کنند:</font></h4><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">ماجراجو</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">خلاق</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">آماده انجام چالش های جدید</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به فکر کردن در باره مفاهیم انتزاعی</font></li></ul><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">اما افراد تجربه گریز:</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از تغییر</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم لذت بردن از چیزهای جدید</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">مقاومت در برابر ایده های نو</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">دارای تخیل ضعیف</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم علاقه به مفاهیم انتزاعی</font></li></ul><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">برون گرایی</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">افراد برون گرا شخصیت اجتماعی تری دارند. به گونه ای که این اشخاص شخصیت تحریک پذیر، پر حرف ،جسوری دارند و هم چنین به راحتی ابزار احساسات می کنند. برون گرا ها برعکس درون گراها&nbsp; از بودن در جمع لذت می برند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افراد برون گرا</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">لذت بردن از مرکز توجه بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به شروع گفت و گو</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به آشنایی با اشخاص جدید</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">داشتن دوستان و آشنایان فراوان</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">مهارت در دوست یابی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">لذت از در میان جمع بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم فکر کردن پیش از شروع صحبت</font></li></ul><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات درون گراها</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از مرکز توجه بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به تنها بودن</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">احساس خستگی پس از معاشرت زیاد</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">سخت بودن شروع گفت وگو در میان جمع</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از حرف های روزمره</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">فکر کردن پیش از صحبت</font></li></ul><ul><li> <h3 id="h_97585225491534396669024"><font size="2" face="Mihan-Koodak">وجدان( وظیفه شناسی) از صفات شخصیتی در افراد</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">اشخاص با وجدان یا به اصطلاح وظیفه شناس افرادی با ملاحظه هستند. این چنین انسان هایی قادر به کنترل هیجان های لحظه ای شان هستند و رفتارهای هدفمندی از خود نشان می دهند.صفات شخصیتی این افراد شامل منظم و مرتب بودن و توجه به جزئیات نیز می شود.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4 id="h_925161080261534396801034"><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افراد با وجدان</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">برخورداری از برنامه ای منظم و مشخص</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">اختصاص زمانی برای کسب آمادگی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">اتمام وظایف مهم در سریع ترین زمان</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">توجه به جزئیات</font></li></ul><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">اما ویژگی افراد با وظیفه شناسی پایین</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">رها کردن کارها به صورت نیمه تمام</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">متنفر از برنامه ریزی و ساختار</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">به تعویق انداختن وظایف مهمشان</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">شلخته</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم امانت داری خوب</font></li></ul><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">سازگاری مورد چهارم از صفات شخصیتی</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">از بازرترین صفات این افراد می توان به توانایی بالا در جلب در اعتماد دیگران، نوع دوستی ، محبت، همدلی، همکاری و سایر ص<strong>فات خوب اجتماعی</strong> اشاره داشت.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات افراد سازگار</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">لذت بردن از یاری رساندن به دیگران</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">علاقه مند به معاشرت با دیگران</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">اهمیت دادن به دیگران</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">همکاری و همدلی کردن با افراد مختلف</font></li></ul><ul><li> <h3><font size="2" face="Mihan-Koodak">روان رنجوری از صفات شخصیتی</font></h3> </li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">این نوع صفت شخصیتی با غم، بی ثباتی عاطفی و دمدمی مزاجی توصیه می شود. افرادی که روان رنجوری بالایی دارند معمولا غم، زود رنجی، تغییر خلق و خو ،<a title=" اضطراب " href="https://www.yjc.ir/fa/news/6633853/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF#h_925161080261534396801034"><span style="color: #0000ff;"><strong> اضطراب</strong> </span></a>را بیش از افراد دیگر تجربه می کنند.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li> <h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">خصوصیات اشخاص با روان رنجوری بالا</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">میزان استرس بالا</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">نگران و مضطرب در مورد برخی مسائل</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">ناراحتی سریع از مسائل</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">تغییرات شدید خلق و خو</font></li></ul><ul><li><h4><font size="2" face="Mihan-Koodak">فراد با روان رنجوری پایین</font></h4> </li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">داشتن ثبات عاطفی</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">توانایی مقابله با استرس</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">احساس ناراحتی و افسردگی کم تر</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">داشتن آرامش</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Koodak">عدم نگرانی بیش از حد</font></li></ul><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak">این پنج مورد از <strong>صفات شخصیتی</strong> جهانی هستند و این در یافته ای مک کری و همکارانش به خوبی روشن است. هم چنین با انجام مطالعه ای بر روی 50 فرهنگ مختلف مشخص شده که این پنج بعد به طور صحیح شخصیت افراد را توصیف می کنند.</font></p> text/html 2018-08-13T03:56:03+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران چگونه با فرزند نوجوانمان ارتباط موثرتری برقرار کنیم؟ http://kode1.mihanblog.com/post/1273 <font size="4" face="Mihan-Koodak">بسیاری از والدین فکر می کنند، فرزند نوجوان شان مانند کتاب در بسته ای است که قفلی نیز بر آن زده شده است. این<strong> والدین</strong> فکر می کنند که شناخت فرزند نوجوانشان و صحبت کردن درباره زندگی آنان غیر ممکن است. </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<strong>صحبت کردن</strong> والدین با فرزند نوجوان شان و دانستن مسائل زندگیش، یکی از بهترین راه های محافظت از او در برابر خطرات است،<u> جاسوسی و <strong>تجسس کردن</strong> در زندگی فرزند بهترین راه کسب اطلاعات درباره شرایط او نیست.</u></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">اگر نوجوان از تجسس کردن والدین در زندگی اش مطلع شود، نه تنها ناراحت می شود، بلکه اطمینان و اعتمادش نسبت به والدین از بین می رود.</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">والدین باید ارتباط خود را با فرزند خود از دوران کودکی آغاز کنند،دوران کودکی شروع مناسبی برای داشتن یک رابطه والد- فرزندی مناسب و دوستانه است. <br></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">هر چه فرزندان بزرگ تر شوند، ایجاد یک رابطه ایمن و دوستانه والد- فرزندی دشوارتر می شود. <br></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">به عبارت دیگر <u>حفظ یک رابطه والد - فرزندی با یک نوجوان آسان تر از تشکیل آن است</u>، به خصوص زمانی که هیچ نوع رابطه ای پیش از این وجود نداشته باشد.</font> </p><h3><font size="4" face="Mihan-Koodak">زمینه های مشترک را پیدا کنید:</font></h3><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;پدر و مادر باید موضوعات و فعالیت هایی را که آنها و فرزندشان به طور مشترک به آن علاقه مند هستند را بیابند؛ صحبت کردن درباره مسائل و موضوعاتی که هر دو طرف به آنها علاقه مند هستند آسان تر است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font size="4" face="Mihan-Koodak">زمان بیشتری را با فرزند سپری کنید:</font></h3><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;نگرانی بسیاری از نوجوانان نبود وقت کافی برای صحبت کردن با والدین است گفت: بسیاری از <strong>نوجوانان</strong> احساس می کنند به دلیل اینکه والدینشان همیشه سرکار هستند و یا به کار دیگری مشغول هستند، نمی توانند با آنها صحبت کنند</font>.</p> text/html 2018-07-31T08:18:45+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران نتایج آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی http://kode1.mihanblog.com/post/1272 <div style="font-size: 22px;" class="news-title"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نتایج آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 98ـ1397 اعلام شد.</font></div><font face="Mihan-Koodak"> <br> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-6" style="margin-top:5px;" align="center"> <font face="Mihan-Koodak"><img style="border: 6px solid #000;" src="http://sampad.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=fe534863c456b4f668cac81532864023" width="400"></font> </div><font face="Mihan-Koodak"> <br> </font><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="1" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">اعلام نتایج این آزمون از طریق </span>&nbsp;<span style="font-size:14.0pt">نشانی </span><a href="http://azmoon.medu.ir"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="color:blue">azmoon.medu.ir</span></span></a><span style="font-size:14.0pt"> انجام می‌گیرد و لازم است داوطلبان با درج کد ملّی و رمز ورود به پنل شخصی خود در پورتال همگام وارد سامانه شده و از نتایج خود مطّلع شوند. </span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="1" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">زمان دریافت درخواست‌های تجدیدنظر برای پذیرفته‌نشدگان این آزمون متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً به جز فهرست اصلی قبول‌شدگان، فهرست ذخیره‌ای‌ برای دبیرستان‌های دورۀ دوم استعدادهای درخشان اعلام نخواهد شد.</span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">توجه : در صورت نداشتن رمز همگام به مدیر مدرسه یا کارشناس فناوری اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه نمایید. </span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">به اطلاع می‌رساند، کارنامه فقط برای داوطلبانی صادر می‌گردد که در هیچ یک از اولویت‌های انتخابی خود در هر سه نوع مدرسه (مدارس استعدادهای درخشان، دبیرستان و هنرستان نمونه دولتی) پذیرفته نشده باشند،&nbsp; زمان مشاهده و دریافت کارنامه برای این دسته از داوطلبان متعاقباً اعلام خواهد شد . </span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size:14.0pt">قابل توجه پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان:</span></strong></span></font></p><ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">برای پذیرفته‌شدگان مطابق دستورالعمل کارنامه صادر نخواهد شد . </span></span></strong></span></font></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">به منظور ثبت نام، لازم است حدّاکثر تا پایان مردادماه، با همراه داشتن مدارک (شناسنامه، کارنامۀ قبولی پایۀ هشتم و نهم و دیگر مدارک مورد نیاز) به مدرسۀ محلّ پذیرش خود مراجعه نمایید. نشانی مدرسه محل پذیرش خود را می‌توانید از ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان یا ناحیۀ محلّ تحصیل خود و یا از ادارۀ استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان استان خود دریافت کنید. عدم مراجعه به مدرسۀ محلّ پذیرش در مهلت تعیین‌شده، به معنی انصراف شما از تحصیل در آن مدرسه خواهد بود.</span></span></font></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt">انتقال بین مدارس استعدادهای درخشان در داخل یک شهرستان، حتّی در صورت دارا بودن نمرۀ کف قبولی مدرسۀ مقصد، در سال اوّل پذیرش اکیداً ممنوع است. انتقال در سنوات و <span style="color:black">پایه‌های بالاتر</span> نیز، تنها در صورت دارا بودن نمرۀ کف قبولی مدرسۀ مقصد و سایر شرایط مورد نیاز امکان‌پذیر خواهد بود؛ امّا متقاضیان انتقال به شهرستان یا استان دیگر، باید پس از ثبت نام اوّلیّه در مدرسۀ محلّ پذیرش فعلی، مطابق ضوابط انتقال نسبت به ارائۀ درخواست اقدام نمایند.</span></span></font></li></ul> text/html 2018-07-01T04:46:42+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران گل= هدیه= شادی http://kode1.mihanblog.com/post/1271 <p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;گل ها و گیاهان را راهی ساده برای رسیدن به <strong>آرامش </strong>و نوازش روح و روان</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> با <strong>کاشتن گل و گیاه</strong> و یا حتی هدیه دادن و گرفتن، می توان بیش از هر چیزی شادی، آرامش، مثبت اندیشی، دوری از غم و غصه و طراوت دریافت کرد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">تماشا کردن گل و گیاهان و لذت بردن از آن سبب می شود تا خلق و خوی افراد تغییر کند و به حالت طبیعی خود بازگردد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">دریافت یا هدیه دادن یک شاخه گل در نگاه اول سبب لبخند در فرد شده و همچنین ایجاد احساس شادی و سرزندگی در همه افراد در هر گروه سنی نیز می شود.</font> </p><p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px auto; display: block;" title="گل، هدیه خدا از بهشت" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/4/6/8230826_785.jpg" alt="گل، هدیه خدا از بهشت" align="" width="374" height="262"></p> <p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;افرادی که در محیط پیرامون خود گل و گیاه نگهداری می کنند، 2 تا 4 برابر بیش تر از دیگران آرام، مهربان، شاد و سرزنده هستند و می توانند این حس خوشایند را به دیگر افراد منتقل کنند، ضمن اینکه تبادل گل و گیاه بین افراد سبب سهولت در برقراری ارتباط میان همسران، فرزندان و والدین می گردد.</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">گل های با رنگ صورتی، سفید و بنفش حس آرامش و گل های قرمز، زرد و نارنجی حس هیجان و سرزندگی را در افراد القاء می کنند.</font></p> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px auto; display: block;" title="گل، هدیه خدا از بهشت" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/4/6/8230870_400.jpg" alt="گل، هدیه خدا از بهشت" align="" width="395" height="277"></p> <p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;گل و گیاه نه تنها بر احساسات شخصی افراد اثر مثبت می گذارند، بلکه روی رفتارهای بیرونی و اجتماعی افراد هم تاثیر بسزایی دارند.</font></p> text/html 2018-06-21T03:46:08+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران چگونه دفاع کردن از خود را به فرزندانمان آموزش بدهیم؟ http://kode1.mihanblog.com/post/1270 <font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <font face="Mihan-Koodak"><strong class="news_strong">کودکان با رعایت نکاتی می‌توانند بدون خشونت فیزیکی از خودشان دفاع کنند.</strong></font> </h2> </div><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;کودکان در سنین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی نه گفتن را آغاز می‌کنند و در مقابل همه رفتار‌های والدین نخستین پاسخی که می‌دهند نه است؛ والدین نباید این نه گفتن را سرکوب کنند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">چه کودکانی نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند؟</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;چند دسته از کودکان نمی‌توانند بدون <strong>خشونت فیزیکی</strong> از خودشان دفاع کنندیکی از این&nbsp; گروه کودکانی هستند که با بزرگتر از خودشان همبازی می‌شوند و اختلاف سنی بین آنها بیشتر از ۲ سال است؛ این کودکان در طول بازی با کودکان بزرگتر از خودشان اختلاف نظر پیدا و در برابر کودکان بزرگتر از خودشان احساس ناتوانی می‌کنند بنابراین نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">کودکانی که تک فرزند هستند به علت اینکه همبازی مناسب سن خودشان را ندارند اغلب نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند همچنین خواهران و برادرانی که بین آن‌ها خیلی حسادت وجود دارد&nbsp; رقیب یکدیگر می‌شوند، یکی از این فرزندان در دسته کودکانی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند از خودش دفاع کند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">کودکانی که در انجام کارهای خود به مادرشان وابسته هستند به علت رسیدگی زیاد مادر استقلال فردی ندارند بنابراین قادر به&nbsp; دفاع از خود نیستند؛ به کار بردن جملاتی مانند «ولش کن بیا کنار من بشین»، «با او بازی نکن» و «اگر تو را زد تو هم او را بزن» نمونه‌هایی از <strong>آموزش غلط والدین</strong> به کودکان است بنابراین کودکانی که این آموزش‌ها را دریافت می‌کنند موفق به دفاع از خود نیستند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"></font><font face="Mihan-Koodak">برخی از والدین هم در حضور فرزندانشان با هم <strong>کتک‌کاری</strong> یا <strong>پرخاشگری‌های زیاد</strong> می‌کنند و در این بین یکی از والدین معمولاً کتک می‌خورد؛ کودکان این والدین هم نمی‌توانند از خودشان در جامعه دفاع کنند همچنین در برخی از خانواده‌ها وقتی کودکان با هم کشتی می‌گیرند والدین دور آن‌ها جمع می‌شوند و کودکان را به زدن یکدیگر تشویق می‌کنند بنابراین در این بین کودکی که ضعیف‌تر است در این رقابت می‌بازد و طرف مقابل احساس قدرت می‌کند بنابراین یکی از این کودکان هم جزء کودکانی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند از خودش دفاع کند.</font><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">والدین باید به نه گفتن کودک احترام بگذارند و اجازه دهند که این نه گفتن به تدریج کاهش پیدا کند، اوالدین همچنین باید محترمانه صحبت کردن را از حدود سه سالگی به کودکانشان آموزش دهند؛ کودکان در برابر آنهایی که مودبانه صحبت می‌کنند اغلب زور گویی نمی‌کنند همچنین اگر در بین بستگان و اعضای فامیل کودکی زورگو وجود دارد والدین باید ارتباطشان را با چنین فردی تا حد امکان کاهش دهند تا دوران کودکی فرزندشان سپری شود؛ کودکان اغلب در سن ۴ سالگی که هیجانات منفی آنها زیاد است تمایل به <strong>زورگویی</strong> دارند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="چگونه کودکی حق طلب تربیت کنیم؟/ چگونه دفاع کردن از خود را به فرزندانمان آموزش بدهیم؟" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/3/21/8143534_249.jpg" alt="چگونه کودکی حق طلب تربیت کنیم؟/ چگونه دفاع کردن از خود را به فرزندانمان آموزش بدهیم؟" width="277" height="170" align="bottom"></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><h3><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;آیا باید کتک زدن و دعوا کردن را به کودکانمان یاد بدهیم؟</font></h3><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;<strong>خشونت فیزیکی</strong> روش خوبی برای حل مسئله نیست، ما باید به فرزندانمان یاد بدهیم که بدون خشونت فیزیکی از خودشان دفاع کنند؛ والدین باید کودکانی را که اعتماد به نفس پایینی دارند در کلاس‌های رزمی ثبت نام کنند، زیرا&nbsp; شرکت در این کلاس‌ها سبب بالا رفتن&nbsp; اعتماد به نفس کودکان&nbsp; می‌شود؛ بنابراین آنها می‌توانند از خودشان در جامعه دفاع کنند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">وقتی کودکی به کودک دیگر زورگویی می‌کند کودک باید به چشم کودک زورگو خیره شود و در آن وضعیت خیلی قاطع و کوتاه به او بگوید که من به تو این اجازه را نمی‌دهم که به من زور بگویی؛ این رفتار را والدین باید با فرزندانشان در خانه تمرین کنند؛ کودکانی که نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند افرادی هستند که اغلب سرشان را پایین می‌اندازند و به چشم طرف مقابل نگاه نمی‌کنند.</font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">منبع <strong>اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان</strong> تا ۱۲ سالگی تایید و حمایت والدین است بنابراین هر زمان که کودکان از والدین کمک خواستند والدین باید سعی کنند که با روش‌های حل مسئله به دعوای کودکان پایان بدهند، مشکل بین کودکان را حل و از بروز <strong>پرخاشگری‌های فیزیکی</strong> بین آنها جلوگیری کنند.</font></p> text/html 2018-06-07T06:37:11+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران امتحانات نهایی سال سوم متوسطه روزانه (سالی- واحدی ) ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد(نیم سالی- واحدی ) http://kode1.mihanblog.com/post/1269 <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><font size="2"><b><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: #003300; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">سوال&nbsp;</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: #003300; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"> امتحانات نهایی سال سوم متوسطه،</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: #003300; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"> بزرگسالان و داوطلبان آزاد</span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">رشته های شاخص نظری در</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="FA">نوبت امتحانی</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">(</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="FA">خرداد</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: blue; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA"> ماه</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="AR-SA">) سال‌تحصیلی</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="FA">۹۷-۱۳۹۶</span></b><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"></span></p><div align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: B Nazanin; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA">برای دریافت هر سوال بر روی آن كلیك و دریافت نمایید .</span></b></div> <div align="right"> <table style="border-color: currentcolor; border-style: none; border-width: medium; border-collapse: collapse;" dir="rtl" class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="494" height="106" border="1"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <td style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 267.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #bfbfbf; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 191; mso-border-themecolor: text1" width="357" valign="top"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دروس عمومی مشترک</span><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #bfbfbf; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 191; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-themecolor: text1" width="281" valign="top"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">زبان های خارجی</span><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1"> <td style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 267.85pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-top-themecolor: text1" width="357" valign="top"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="Mihan-Koodak"><font size="2"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970301.1.pdf"><u><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="AR-SA">قرآن و تعلیمات دینی </span><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="FA">۳</span><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="AR-SA"> دین و زندگی و اصول عقاید</span><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="FA">۲(</span><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="AR-SA">شیعیان)</span></u></a></font><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-themecolor: text1; mso-border-right-themecolor: text1; mso-border-top-themecolor: text1; mso-border-bottom-themecolor: text1; mso-border-left-themecolor: text1" width="281" valign="top"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-outline-level: 1" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970307.1.pdf"><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="AR-SA">زبان انگلیسی(</span><span style="color: blue; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="FA">۳)</span></a></font></p></td></tr> </tbody></table></div><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="FONT-FAMILY: Times New Roman,serif; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"></span> <table style="border-color: currentcolor; border-style: none; border-width: medium; border-collapse: collapse;" dir="rtl" class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="496" height="608" border="1"><tbody><tr style="HEIGHT: 20pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #bfbfbf; HEIGHT: 20pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 191" width="100"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ساعت امتحان</span></b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 406.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #bfbfbf; HEIGHT: 20pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 191" colspan="4" width="542"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="rtl"></span><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>۸&nbsp;صبح</span></b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 25.95pt; mso-yfti-irow: 1"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.95pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="rtl"></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رشته تحصیلی</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">روز،تاریخ امتحان</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.95pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">ریاضی فیزیک</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.95pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">علوم تجربی</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.95pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">ادبیات وعلوم انسانی</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.95pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">علوم و معارف اسلامی</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 23.05pt; mso-yfti-irow: 2"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="100"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">سه شنبه</span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" lang="FA">1/3/1397</span></b><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></b></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">تعلیمات دینی وقرآن(3)</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: red; font-size: 12pt;" lang="FA">بالای صفحه</span><span style="color: red; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">تعلیمات دینی وقرآن(3)</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: red; font-size: 12pt;" lang="FA">بالای صفحه</span><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">تعلیمات دینی و قرآن(3)</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: red; font-size: 12pt;" lang="FA">بالای صفحه</span><span style="font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 23.05pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">اصول و عقاید (2)</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: red; font-size: 12pt;" lang="FA">بالای صفحه</span><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 25.55pt; mso-yfti-irow: 3"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.55pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100" valign="bottom"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">چهارشنبه</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA">2/3/1397</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></b></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.55pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="ltr" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970302.1.pdf">ادبیات فارسی (3)</a></span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl"> </span><span style="color: black; font-size: 12pt;"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.55pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="ltr" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970302.1.pdf">ادبیات فارسی (3)</a></span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl"> </span><span style="color: black; font-size: 12pt;"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.55pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="ltr" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970302.2.pdf"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">تاریخ</span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"> ایران وجهان (2)</span></a><span style="color: black; font-size: 12pt;"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.55pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="ltr" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970302.3.pdf">تفسیروعلوم قرآنی(2)</a></span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 28.9pt; mso-yfti-irow: 5"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100" valign="bottom"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">یک شنبه</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">6/3/1397</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></b></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="ltr" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970306.1.pdf">زبان فارسی (3)</a></span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="ltr" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970306.1.pdf">زبان فارسی (3)</a></span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="FA"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="COLOR: black; mso-themecolor: text1"><span style="color: black; font-size: 12pt; text-decoration: none;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970306.2.pdf">جغرافیا(2)</a></span></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970306.3.pdf">تاریخ اسلام (2)</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 28.9pt; mso-yfti-irow: 6"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="100" valign="bottom"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">دوشنبه </span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">7/3/1397</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></b></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970307.1.pdf">زبان خارجی (3)</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970307.1.pdf">زبان خارجی (3)</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970307.1.pdf">زبان خارجی (3)</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970307.1.pdf">زبان خارجی (3)</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 28.9pt; mso-yfti-irow: 7"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100" valign="bottom"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">چهارشنبه</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">9/3/1397</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></b></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970309.1.pdf">جبر واحتمال </a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970309.2.pdf">زمین شناسی </a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970309.3.pdf">زبان فارسی تخصصی</a> </span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970309.3.pdf">زبان فارسی تخصصی</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> <tr style="HEIGHT: 28.9pt; mso-yfti-irow: 8"> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 74.75pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="100" valign="bottom"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">شنبه</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></b></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="FA">12/3/1397</span></b><b><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></b></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="136"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970312.1.pdf">فیزیک (3)و آزمایشگاه</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 102.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="137"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970312.2.pdf">فیزیک (3)و آزمایشگاه</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.8pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="144"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970312.3.pdf">ریاضی</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 94.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #eaf1dd; HEIGHT: 28.9pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent3; mso-background-themetint: 51" width="126"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: black; font-size: 12pt;" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139703/n970312.3.pdf">ریاضی</a></span><span style="color: black; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></font></p></td></tr> </tbody></table> text/html 2018-06-07T05:45:41+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران نحوه ورود دانش‌آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان اعلام شد http://kode1.mihanblog.com/post/1263 <font class="lawtxt3"><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:300%"> <span style="font-family:" lang="FA"> <font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>به نام خدا&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="font-family:" lang="FA"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> <font class="lawtxt1">تاریخ اطلاعیه :&nbsp; 97/03/12</font></font></span></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 300%"> <font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-family:" lang="FA">به اطلاع دانش آموزان داوطلب تحصیل در <u><b><font color="#990000">پایه هفتم </font></b></u>دبیرستانهای استعدادهای درخشان و اولیای محترم آنان می رساندوزارت آموزش و پرورش به منظور انتخاب دانش آموزان واجد شرایط نسبت به سنجش هوش داوطلبان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اقدام می نماید<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.<br></span></span></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 300%"><font class="lawtxt3" face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="font-family:" lang="FA"><font color="#990000">متقاضیان</font> می توانند <font color="#990000"><font color="#000000">از </font><b><u>تاریخ&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">19 </font>لغایت <font color="#FF0000">24&nbsp; </font>خردادماه</u></b></font>&nbsp; برای <font color="#660000"><font color="#FF0000">ثبت نام </font><font color="#000000">به آدرس:</font><b> </b></font></span><a href="http://hoosh.medu.ir/portal/smart.php" target="" title="">hoosh.medu.ir</a><span style="font-family:" lang="FA"> مراجعه نمایند.</span></font><br><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-family:" lang="FA"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></font><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font color="#663366"><u><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family:" lang="FA"></span></span></u><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " lang="FA"></span></font></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 300%"> <font face="Mihan-Koodak" size="3"><span style="font-family:" lang="FA"><font color="#000099">سنجش هوش داوطلبان همزمان درسراسر كشور در<font color="#FF0000">تاریخ 5مرداد97 </font>به انجام می رسد</font> و اسامی پذیرفته شدگان درنیمه دوم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شهریورماه اعلام خواهد شد همان گونه كه قبلا نیز به اطلاع رسیده است برای موفقیت در این فرایند نیازی به مطالعه منابع درسی و یا غیر درسی و یا شركت در كلاس های تقویتی نیست و خانواده ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از هزینه كردن منابع خود در این مسیر اجتناب نمایند.</span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " lang="FA"></span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 300%"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b> <span style="font-family:" lang="FA">ضمناً چنانچه پذیرفته شدگان قبلا در مدارس غیر دولتی ثبت نام شده باشند در فرایند انتقال آنها به مدارس استعدادهای درخشان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هزینه ای به خانواده ها تحمیل نخواهد شد.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; <br></span></span></b></font></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 300%"><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#990000"><font size="3">منبع</font>:</font><br><a href="http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=39&amp;ntcetyp=1&amp;rcid=307" target="" title="مرکز سنجش"><img src="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/espday/asli.gif" width="283" height="71" border="0"></a></p></font><font class="lawtxt3"></font> text/html 2018-05-31T03:34:06+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران آرزوی موفقیت http://kode1.mihanblog.com/post/1262 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#000099">سلام و با آرزوی موفقیت برای شما:</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#000099">داوطلب عزیز می دانیدکه......</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak">آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، <strong><span style="color: #B8312F;">راس ساعت 9 صبح روز جمعه 97/3/11</span></strong> در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود.</font><br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#990000">اما یادتان باشد.....</font></font><br></div><p class="fr-tag" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;مطابق با تبصره یک ماده 11 از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، گزینش دانش‌آموزان در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه در رشته‌های نظری و یا هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، بر اساس میانگین امتیاز کل آزمون ورودی و معدل کل پایه نهم <font color="#993399">(50% امتیاز کل آزمون ورودی و 50% معدل کل پایه نهم) </font>خواهد بود. شرط محاسبه 50% معدل کل پایه نهم برای پذیرش دانش‌آموزان در دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه، <font color="#CC66CC">داشتن معدل کل حداقل 17 و همچنین کسب حداقل نمره 12 در همه عناوین دروس پایه نهم</font> در خرداد ماه سال تحصیلی 97-1396 است.</font></p><p class="fr-tag" align="justify"><font color="#CC0000"><b><u><font size="4" face="Mihan-Koodak">امتحانات پایانی<font color="#FFCC00"> نوبت دوم </font>را با جدیت بخوانید و ادامه دهید.....</font></u></b></font></p><p class="fr-tag" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#33CC00">موفق باشید.</font><br></font></p> text/html 2018-05-30T09:36:58+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران روزه گرفتن دانش آموزان http://kode1.mihanblog.com/post/1261 <h2 align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong><a title="روزه گرفتن" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/روزه-گرفتن-در-ایام-امتحانات.p50226">روزه گرفتن</a></strong> <font color="#330099">دانش آموزان موقع امتحانات</font></font></h2><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">با هم زمان شدن ایام امتحانات و ماه مبارک رمضان بسیاری از دانشجویان و محصلان سوالاتی پیرامون احکام روزه داری و حکم گرفتن و نگرفتن روزه در زمان امتحانات دارند.<a href="http://namnak.com/روزه-گرفتن-در-ایام-امتحانات.p50226"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="روزه گرفتن" usemap="#sourcemap"></a></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="روزه گرفتن" href="http://namnak.com/روزه-گرفتن-در-ایام-امتحانات.p50226"></map></font></div><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak">چند سالی است که ماه مبارک رمضان و امتحانات پایان سال دانش آموزان در یک زمان قرار گرفته است. امسال هم این روال ادامه دارد. اما چطور می توان هم روزه گرفت و از برکات و معنویات این ماه مهربان استفاده کرد و هم سرحال بود و به درس خواندن و تکالیف رسید. خاصه برای دانش آموزان که سن و سال کمتری دارند نیاز است که والدین نکاتی را به فرزندان خود گوشزد کرده و در رسیدن به الگوی موثر و مفید آنها را یاری کنند.</font></p><h3 class="tcr" align="justify"><font color="#003333" size="3" face="Mihan-Koodak"><em><em>روزه گرفتن</em></em> دانش آموزان</font></h3><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#FF99FF">انگیزه سازی کنید</font><br></b> با فرزندتان صحبت کنید تا بداند که امتحان دادن با زبان روزه، آنقدرها هم که فکر می کند سخت نیست و ظلمی به او نشده است. به او بگویید که درس خواندن، به تنهایی یک امر معنوی و مورد رضایت خداست، وقتی روزه گرفتن هم به آن اضافه می شود یعنی دانش آموز روزه دار تمام مدت مشغول عبادت است. از او بخواهید که برای درس خواندن از خدا کمک بخواهد. وضو بگیرد. دعای مطالعه را بخواند و مطمئن باشد خداوند به زمان و ذهنش برکت می دهد. <br><b><font color="#CC66CC">کیفیت نه کمیت</font><br></b> نه افراط کنید نه تفریط. از آن والدینی نباشید که گمان می کنند بچه شق القمر که نکرده یک روزه گرفته است و باید مثل بقیه روزها درس اش را هم بخواند و نه از آنها که از این ور بام می افتند و مدام در حال باد زدن بچه اند و قربان صدقه رفتنش و می گویند:«فدای سرت، درس نخوندی هم نخوندی» <br>مطمئنا دانش آموز روزه دار نمی تواند و فایده ای هم ندرد که به اندازه روزهای دیگر درس بخواند. پس بهتر است به او کمک کنید تا کیفیت مطالعه و درس خواندنش را بالا ببرد به جای کمیت. <br><b><font color="#CC33CC">آهسته و پیوسته</font><br></b> اجازه ندهید که همه چیز به شب امتحان، یا یک روز قبل از آن موکول شود. هرچند روز که بین امتحان فاصله است را کامل و دقیق برنامه ریزی کنید و پیوسته درس خواندن با کیفیت را به فرزندتان آموزش دهید. با این روش حجم درس خواندنی کمتر شده، بازده بالا می رود و روزه داری هم به قوت خودش باقی است. <br><b><font color="#993399">زمان طلایی برای درس خواندن</font><br></b> راستش ما نمی توانیم دقیق مشخص کنیم که زمان بهتر برای درس خواندن فرزند شما چه زمانی است. اما به طور کلی می توان یک الگوی فراگیر را عنوان کرد که برای آن می بایست چیزی که سابق در ذهن داشتید را کنار بگذارید که بچه باید شب ها بخوابد و روزها درس بخواند. در این الگو، 24 ساعت روز را باید به چهار بخش تقسیم کنید. سحر تا ظهر، ظهر تا افطار، افطار تا نیمه شب و نیمه شب تا سحر. با توجه به مسئله روزه داری ایده آل ترین زمان برای درس خواندن که بدن هم در شرایط مناسبی باشد. سحر تا ظهر و افطار تا نیمه شب است. از بین این دو، سحر تا ظهر بخش پرانرژی تری محسوب می شود و چون اغلب اعضای خانه یا می روند دنبال کار و زندگی یا خواب هستند، فضا برای درس خواندن محیاتر است. از ظهر تا افطار بدترین زمان برای این است که فرزندتان را وادار به درس خواندن کنید. گرمای هوا، ضعف و کاهش انرژی بازده فعالیت مطالعاتی را بسیار پایین می آورد. <br><b><font color="#33FF33">الگوی دیگر</font><br></b> الگوی بالا، الگوی ایده آلی است، اما ممکن است فرزند شما بعد از صرف افطاری نیاز به کمی استراحت داشته باشد. بسیاری از افراد بلافاصله بعد از غذا خوردن نمی توانند فعالیت جدی ای را شروع کنند و دچار رخوت و کسالت آنی می شوند. در چنین شرایطی بد نیست که یکی دو ساعت بعد از افطار را به استراحت کردن و حتی خوابیدن، اختصاص دهید و اگر فرزندتان با شب بیداری مشکلی ندارد، به او اجازه دهید نیمه شب تا سحر را به درس خواندن بپردازد. سکوت نیمه شب به تمرکز او کمک خواهد کرد. <br><b><font color="#009900">بعد از ظهرهای کش دار</font><br></b> بعدازظهرها بدترین زمان درس خواندن است، به ویژه چند ساعت قبل از افطار. بدن و ذهن در بی حال ترین وضعیت خود قرار دارد. فرزندتان را در این ساعات مجبور به درس خواندن کنید. نهایتا اینکه تست زدن و یا مرور ساده ی دروس خوانده شده را در برنامه قرار دهید. <br><b><font color="#660000">سخت ترها</font><br></b> دروسی که نیاز بیشتری به تمرکز و فکر کردن دارند یا به اصطلاح ما دروس سخت تر را در فاصله بین سحر تا ظهر در برنامه بگذارید. این زمان ذهن آمادگی بیشتری برای یادگیری دارد. <br><b><font color="#990000">همراهی کنید</font><br></b></font> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong><a title="اعمال مستحبی ماه مبارک رمضان و فضیلت آن" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/اعمال-مستحبی-ماه-رمضان.p32461">ماه رمضان</a></strong> ماه مهمانی رفتن هم هست. همه اقوام و دوستان و آشنایان می خواهند در ثواب افطاری دادن شریک شوند، به همین دلیل بسیاری از خانواده ها، شب های زیادی را به مهمانی رفتن مشغول اند. اگر دانش آموزی در <strong><a title="بی نظیرترین روش های خانه داری" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/بی-نظیرترین-روش-های-خانه-داری.p466">خانه داری</a></strong>د بهتر است در این زمینه اعتدال را رعایت کنید. نه قید همه مهمانی ها را بزنید و نه بی توجه به فرزندتان همه را شرکت کنید و توقع داشته باشید او یا تنها در خانه بماند و درس بخواند و یا خودش زمان جایگزین را پیدا کند. <br>کنار فرزندتان بمانید تا بتواند با خیال راحت به مطالعه درس هایش بپردازد و هر کدام از مهمانی ها را که زمان مناسب تری دارد و با برنامه شما جور درمی آید را جهت استراحت و نفس تازه کردن و انرژی گرفتن، شرکت کنید. <br><b><font color="#CC0000">ذخیره کردن انرژی</font><br></b> کلاس فوق العاده، کلاس های غیردرسی، پارک رفتن، مهمانی رفتن و ... همه نیاز به رفت و آمد در هوای گرم خردادماهی دارد که انرژی را می گیرد و فرد را تشنه و گرسنه می کند. بهتر است این برنامه ها را موقتا تا پایان ماه مبارک و امتحانات تعطیل کرده و به بعد از آن موکول کنید. <br><b><font color="#000099">درس خواندن با چشم</font><br></b> برخی دانش آموزان اشتباها عادت دارند که موقع درس خواندن راه بروند یا بلند بلند دروس را با خودشان تکرار کنند. این سبک مطالعه در هر شرایطی اشتباه است به ویژه در وضعیت روزه داری که انرژی فرد را دو برابر می گیرد و او را گرسنه و تشنه میکند. مطالعه کردن با چشم در حالت نشسته بهترین حالت است که لازم است آن را به فرزندتان آموزش داده و تمرین کنید. <br><b><font color="#3366FF">چی بخوریم؟</font><br></b> معضل «حالا چی بپزم» در <em><em>ماه رمضان</em></em> پررنگتر می شود. بهتر است یک برنامه ریزی غذایی درست و درمان داشته باشید. چون برخی خوراکی ها خود به خود کارایی ذهن و بدن را غیرمستقیم پایین می آورند. در وعده افطار از نوشیدنی های گرم و قندهای طبیعی استفاده کنید تا فرزندتان انرژی از دست رفته اش را بازیابد. غذاهای چرب و <strong><a title="کدام نوع فست فود را بخوریم ؟ " class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/کدام-فست-فود-را-بخوریم.p13389">فست فود</a></strong>ها را حداقل برای این یک ماه و از وعده افطار حذف کنید. <strong><a title="کله پاچه" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/کله-پاچه.p10610">کله پاچه</a></strong>، <strong><a title="طرز تهیه کباب کوبیده" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/طرز-تهیه-کباب-کوبیده.p515">کباب کوبیده</a></strong>، غذاهای سرخ کردن فرد را تشنه می کند و تمرکز را از او می گیرد در عوض تا می توانید میوه و سبزیجات را در برنامه غذایی ماه مبارک قرار دهید.</font></p> text/html 2018-05-30T09:25:11+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران سؤالات آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 92-91 http://kode1.mihanblog.com/post/1260 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><span id="ctl00_z7_content" style="line-height:1.6;direction:rtl"><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7780249458/tiz_khorasan.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: blue;">استان خراسان رضوی</a></p><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7780234836/tiz_tehran.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: blue;">استان تهران</a></p><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a target="_blank" href="http://s4.picofile.com/file/7751323224/khorasan_jonoobi.pdf.html" style="text-decoration: none; color: blue;">استان خراسان جنوبی+کلید</a></p><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a target="_blank" href="http://s2.picofile.com/file/7780238488/tiz_tehran_91.pdf.html" style="text-decoration: none; color: blue;">شهر تهران&nbsp;</a></p><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7780260749/Nomone_Dolati_91.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: blue;">استان فارس</a></p><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a target="_blank" href="http://s2.picofile.com/file/7780270214/mazandaran.pdf.html" style="text-decoration: none; color: blue;">استان مازندران</a></p><p style="line-height: 18px; text-align: center; background-color: #f1f1f1;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7780276234/golestan_91.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: blue;">استان گلستان</a></p></span></font> text/html 2018-05-08T09:26:09+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران خواب و خلاقیت http://kode1.mihanblog.com/post/1258 <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong class="news_strong">خواب تنها ضرورتی برای حفظ سلامتی نیست بلکه گاهی می تواند منبع مهم خلاقیت باشد.</strong> </font></h2><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px 10px;" title="ایده های مهم ترین اختراعات بشری که از دل خواب پدید آمدند+ تصاویر" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/2/18/7978845_589.jpg" alt="" align="left" width="320" height="213"></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><div class=" adtube-image-container"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;از رمان های کلاسیک گرفته تا پیشرفت های بزرگ علمی و تحولات سینمایی؛ <strong>ایده ی بعضی از مهم ترین اختراعات بشری </strong>در خواب های صاحبان شان شکل گرفته اند.</font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: #ff0000;">نظریه ی نسبیت</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">یک مزرعه ی گاو الهام بخش نظریه ی نسبیت انیشتین بود! این نظریه یکی از مهم ترین ایده هایی است که منبع الهام آن یک خواب بوده است. انیشتین در این خواب با دهقانی درباره ی گاوهایی صحبت می کند که در میان حصاری الکتریکی محصور شده اند، اما دهقان از چیز دیگری که می دید صحبت می کرد. انیشتین با درک این موضوع از خواب بیدار می شود که یک مسأله ی یکسان از زوایای گوناگون می تواند متفاوت باشد و از اینجا بود که نظریه ی نسبیت شکل می گیرد.</font></p> text/html 2018-05-02T12:49:12+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران تبریک http://kode1.mihanblog.com/post/1257 <div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﺑﺎﺳﻼﻡ ﺍﯼ ﺁﻗﺎ،</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">ﺭﻭﺯﻣﯿﻼﺩﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ،</span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﻋﺮﺽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺁﻗﺎ، ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ،</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ،</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﺩﺷﺘﻬﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺒﺰﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﮔﺮ،</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﺁﻗﺎ؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﺍﻳﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﯼ ﮐﻒ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺷﻤﺎ</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ..!!</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">تقارن میلاد حضرت حجت مولایمان صاحب الزمان( عج) وروز گرامیداشت مقام معلم مبارک.</font></div> text/html 2018-04-11T17:09:55+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران اطلاعیه http://kode1.mihanblog.com/post/1255 <div class="col-md-12" style="text-align: center"><div class="row" style="font-size: 22px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">واكنش آموزش و پرورش درخصوص برخی اخبار منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون</font></div><br></div><div class="col-md-12" style="text-align: center;padding: 0 20px"><img style="border: 6px solid rgb(153, 153, 153);" src="http://www.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=ffa3177c08d086fe0dd6ba1523437648" width="201" height="123"></div><div class="col-md-12" style="margin: 10px 0"><font size="3" face="Mihan-Koodak">رئیس مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: با توجه به برخی اخبار مطالب منتشر شده از جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه حذف آزمون ، اینجانب تا کنون هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری ها و رسانه های كشور به جز خبر گزاری ایلنا نداشته ام.</font></div><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از ایلنا، مرتضی نظری رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نشست شب گذشته شورای انقلاب فرهنگی، هیچ مصوبه ای نداشته و صرفا موضوع اساسنامه سازمان استعدادهای درخشان طرح موضوع شده است، گفت: در این جلسه کلیات اساسنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه آن به جلسات بعد موکول شد؛ لذا مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون های سمپاد در دوره متوسطه اول کاملا پابرجا است</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">وی در واکنش به مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد که آزمون سمپاد دوره متوسطه اول برای سال جاری، مثل گذشته برگزار می‌شود، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه بسیار رفیعی دارد و مواضع رسمی شورا را باید از سایت رسمی یا از زبان دبیر محترم این شورا شنید نه از توییت‌ها</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="RTL" style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">نظری با تاکید بر اینکه نشست شب گذشته شورای انقلاب فرهنگی، هیچ مصوبه ای نداشته و صرفا موضوع اساسنامه سازمان استعدادهای درخشان طرح موضوع شده است، افزود: در این جلسه کلیات&nbsp; اساسنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و ادامه آن به جلسات بعد موکول شد؛ لذا مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون های سمپاد در دوره متوسطه اول کاملا پابرجا است</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">.</span></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size:14.0pt">رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ادامه داد:&nbsp; در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش نیز مقرر شد که پس از بحث و تبادل نظر، این مصوبه از طریق شورای عالی آموزش و پرورش دنبال شود و با امضای رییس محترم جمهوری نیز ابلاغ شود؛ بنابراین کماکان تاکید آموزش و پرورش بر حذف آزمون های زائد دوره ابتدایی و ورود موسسات غیرمجاز و مافیای کنکور به این مقطع سرنوشت ساز و حساس است</span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"></span></span></span> text/html 2018-04-08T09:45:18+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران دستورالعمل آزمون ورودی مدارس دورة دوم متوسطة استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی 98-1397 http://kode1.mihanblog.com/post/1254 <div style="margin: 5px;font-family: BZar;font-size:17px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 10pt;"></span></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"></font><div class="row"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><div class="col-md-12" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"></font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:12pt"> <strong><span style="font-size:14.0pt">جهت مطالعه دقیق روی عبارت دستورالعمل کلیک فرمایید:<br>دروس <br>شرایط <br>و......<br></span></strong><font color="#000099"><span style="font-size:14.0pt"><a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=07b11078e295c800516bba1520767751"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">دستورالعمل</a></span></font><strong><span style="font-size:14.0pt"><br>&nbsp;آزمون ورودی</span></strong><font color="#CC0000"><strong> </strong><strong><span style="font-size:14.0pt">مدارس دورة دوم متوسطة استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی98 -1397</span></strong></font> </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt" lang="AR-SA"></span></font><br><br><font face="Mihan-Koodak" color="#CC66CC">منبع سایت معاونت آموزش متوسطه نظری<br><br><font color="#003300">لطفا فقط جهت کسب اطلاعات دقیق به منابع معتبر مراجعه فرمایید.<br>متاسفانه برخی از سایت ها دستورالعمل سالهای گذشته را بارگذاری نموده اند.</font></font><br> </div> </div></div> text/html 2018-04-08T09:20:59+01:00 kode1.mihanblog.com نورالدین آهنگران دستورالعمل آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال 98-97 ابلاغ شد http://kode1.mihanblog.com/post/1253 <header class="item-header"> <div class="item-title col-xs-12"> <h1 class="first-title" itemprop="headline"><font size="4" face="Mihan-Koodak">دستورالعمل آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابلاغ شد</font></h1><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></header><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><div align="center"><figure class="item-img img-md"> <font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2017/02/11/3/57436911.jpg?ts=1498045331768" alt="استعدادهای درخشان" class="" title="دستورالعمل آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ابلاغ شد" itemprop="image" height="210" width="291"></font> </figure></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="summary" itemprop="description"><font size="4" face="Mihan-Koodak">دستورالعمل آزمون ورودی مدارس دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان <u><font color="#660000"><font color="#FF0000">(تیزهوشان) و نمونه دولتی</font> </font></u>سال 98-97 توسط مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش به استان‌ها ابلاغ شد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">به گزارش ایسنا، مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش دستورالعمل آزمون ورودی <font color="#FF0000">مدارس دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان و نمونه دولتی </font>برای پذیرش دانش‌آموز در سال 98-97 را به استان‌ها ابلاغ کرد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">بر اساس این دستورالعمل، در سال جاری مانند سال‌های قبل طراحی سؤالات آزمون در وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌شود و تمامی فرآیندها، اعم از اینترنتی داوطلبان، صدور اقلام پیش از آزمون، چاپ، بسته‌بندی و ارسال دفترچه‌های سؤالات بر اساس حوزه‌بندی و هم‌چنین تصحیح پاسخ برگ‌ها، اعلام نتیجه آزمون و پاسخ‌گویی به درخواست‌های تجدیدنظر، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، با نظارت و تأیید مرکز حراست و مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان و دفاتر ذی‌ربط معاونت آموزش متوسطه صورت می‌گیرد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">بر این اساس، دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور که متقاضی شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی می‌باشند، می‌توانند در آزمون جداگانه‌ای که دستورالعمل آن متعاقباً توسط مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور اعلام خواهد شد، شرکت نمایند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">مسئولیت برگزاری دقیق و مطلوب آزمون در استان، بر اساس مفاد این دستورالعمل، به عهده&nbsp;مدیرکل آموزش‌وپرورش استان&nbsp;است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">برخی مراحل اجرای این دستورالعمل به شرح ذیل است:</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">ستاد استانی برگزاری آزمون</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">در اداره کل آموزش‌وپرورش هر استان، «ستاد برگزاری آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان و نمونه دولتی» تشکیل می‌شود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><h2><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><strong>مهلت ثبت‌نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون</strong></span></span></font></h2><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><br><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی، از طریق سامانه ثبت‌نام به نشانی <a href="http://azmoon.medu.ir/portal/sampad.php" target="" title="http://azmoon.medu.ir/portal/sampad.php"><u><b>azmoon.medu.ir</b></u></a> در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد، مشخصات و ظرفیت پذیرش مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سراسر کشور، هنگام ثبت‌نام قابل‌مشاهده است</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><br><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;ثبت‌نام داوطلبان: ثبت‌نام داوطلبان آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، از روز <font color="#666600">سه‌شنبه مورخ 97/1/28تا روز چهارشنبه مورخ 97/2/5</font> از طریق سامانه ثبت‌نام به نشانی <a href="http://azmoon.medu.ir/portal/sampad.php" target="_blank" title="azmoon.medu.ir"><b><u>azmoon.medu.ir</u></b></a> انجام می‌شود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;تمامی مراحل اعم از ثبت‌نام، دریافت کارت ورود به جلسه، مشاهده نتیجه آزمون، ثبت درخواست تجدیدنظر و دریافت پاسخ آن، به‌صورت اینترنتی خواهد بود درنتیجه همه مراحل به شیوه غیرحضوری توسط داوطلبان انجام می‌شود و مدارس محل تحصیل داوطلبان در این خصوص مسئولیتی ندارند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><br><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;کارت ورود به جلسه آزمون(شامل: نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، عکس داوطلب، مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی انتخاب‌شده به ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه امتحانی*، پنج روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، از طریق سامانه ثبت‌نام به نشانی<a href="http://azmoon.medu.ir/portal/sampad.php" target="_blank" title="azmoon.medu.ir"><font color="#3333FF"><u><b>azmoon.medu.ir</b></u></font></a> در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399">آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، <font color="#000066">رأس ساعت 9 صبح روزن جمعه 97/3/11</font> در سراسر کشور به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li><h2><u><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 205)">ضوابط و شرایط ثبت‌نام داوطلبان مدارس استعدادهای درخشان</span></span></strong></font></u></h2></li></ul><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>داشتن حداقل معدل کل سالانه 19 پایه هشتم در خرداد سال تحصیلی 96-95</strong></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، پذیرش نهایی این دسته از دانش آموزان در پایه دهم، منوط به احراز شرایط ادامه تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی 97-96 در مدارس استعدادهای درخشان مطابق تبصره 3 ماده 13 مصوبه جلسه 750 شورای عالی آموزش‌وپرورش به تاریخ 86/4/26 است.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><ul><li><h2><u><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 205)"><strong>ضوابط و شرایط ثبت‌نام داوطلبان مدارس نمونه دولتی</strong></span></span></font></u></h2></li></ul><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، ملاک ثبت‌نام دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای نمونه دولتی، کسب حداقل معدل 17 در نوبت اول سال تحصیلی 97-96 می‌باشد.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">در محدوده‌هایی که امکان ثبت‌نام در دو واحد آموزشی (دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه) وجود داشته باشد، دانش آموزان می‌توانند در فرم تقاضانامه ثبت‌نام، هر یک از دو اولویت (اول و دوم) را انتخاب نمایند.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="4" face="Mihan-Koodak">رقابت علمی برای ورود به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای نمونه دولتی در بین دانش آموزان شهر و شهرستان، بدون لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.</font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak"> دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ‌رو بودن در هر منطقه‌ای در سطح استان مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌باشند</font>