تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب درس ریاضی
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 فروردین 1394

آزمون کانگورو(ریاضی93

پایه های اول ودوم

 


 راه حل های سوالات بصورت تشریحی

 
طبقه بندی: درس ریاضی،  اول دبستان،  دوم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 فروردین 1394
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند 1393

1- ابتداعبارتهای داخل پرانتزها

2- توان رساندن وجذر گرفتن

3-  ضرب یا تقسیم

4- جمع یا تفریق

5- علائم دارای ارزش یکسان از چپ به راست

مثال1:    20-=(10-) *(2+)=(6-4-)*(5+3-)

مثال2:

            = 8:4 - 3* 2+ 4  =2: 8- 9 *2+4

               8=2-10=2-6+4=4: 8-3*2+4
طبقه بندی: درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند 1393

کسرهای مختوم : در مخرج کسر پس از تجزیه به عاملهای اول فقط عاملهای 2 و 5   وجود دارد. در این صورت اگر صورت کسر را به مخرج آن تقسیم کنیم پس از چند رقم اعشار باقیمانده تقسیم صفر می شود. در این صورت گفته می شود عدد گویا قابل تبدیل به کسر اعشاری تحقیقی یا مختوم می باشد.

کسرهای متناوب: در مخرج کسر پس از تجزیه کردن به عامل های اول عامل های 2 و 5 وجود ندارد . در این نوع اعداد گویا چنانچه صورت را به مخرج تقسیم کنیم به باقیمانده صفر نخواهیم رسید وخارج قسمت حقیقی بدست نمی آید ، بلکه در خارج قسمت بعد از ممیز رقم یا ارقام مرتب تکرار میشوند .این نماد را نماد اعشاری متناوب ساده می نامند .

گروه آخر متناوب مرکب است.چنانچه کسر پس از تجزیه کردن به عامل های اول عامل های 2و 5 و سایر عوامل اول وجود داشته باشد در این صورت خارج قسمت بعد از ممیز غیر از ارقام دوره گردش ارقام دیگری قبل از دوره گردش وجود دارد که تکراری نمی شوند و باقیمانده هرگز صفر نخواهد شد. این عدد را عدد اعشاری متناوب مرکب نامند.

طبقه بندی: (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 بهمن 1393
1- کدام کسر از همه کوچک تر است؟

الف) یازده دوازدهم ب) بیست و پنج بیست و ششم ج) چهارده پانزدهم د) نوزده بیستم

2- مساحت دایره ای به شعاع 1/5 سانتی متر ، چند سانتی متر مربع می شود؟

الف) 4/71 ب) 9/42 ج) 7/065 د) 2/35

3-در یک تقسیم ، مقسوم علیه 24 و باقی مانده 19 است. اگر بخواهیم به مقسوم 23 تا اضافه کنیم ، باقی مانده چند می شود؟

الف) 18 ب) 17 ج) 16 د) 15

4-خارج قسمت تقسیمی 41 و باقی مانده آن 27 می باشد. اگر مقسوم 1339 شود ، مقسوم علیه کدام است؟

الف) 48 ب) 49 ج) 32 د) 33

5- خارج قسمت تقسیم عدد 20304 بر 7 چند است؟

الف) 290 ب) 2900 ج) 2904 د) 2901

6-مساحت دایره ای به شعاع 12 سانتی متر با مساحت مثلثی به قاعده ی 75/36 سانتی متر برابر است. ارتفاع مثلث کدام است؟

الف)18 ب)12 ج)24 د)6

7-اگر ضلع مربعی را 10 برابر کنیم،نسبت مساحت جدید به مساحت اولیه چند می شود؟

الف)10 ب)100 ج)50 د)0/1

8-تعداد قطر های یک شکل 7 برابر تعداد اضلاع آن است.این شکل چند ضلعی است؟

الف)12 ب)15 ج)17 د)18

9-با 1000 مکعب کوچک یک مکعب بزرگ ساخته ایم. کل سطوح آن رارنگ می زنیم.تعداد مکعب هایی که اصلا رنگ نشده است ، کدام گزینه است؟

الف)729 ب)512 ج)488 د)271

10-حجم هرمی به قاعده ی یک لوزی 1500 سانتی متر مکعب است. اگر قطر کوچک لوزی 15 سانتی متر و ارتفاع هرم 30 سانتی متر باشد ، قطر بزرگ لوزی کدام است؟

الف) 18 ب)20 ج) 25 د) 6

11-نسبت 6/94 به 17/35 برابر است با نسبت 8 به ...............

الف) 12 ب) 16 ج) 18 د)20

12-محیط مستطیلی به طول 12/8 با محیط مربعی به ضلع 8/4 سانتی متر است ، عرض مستطیل کدام است؟

الف)4 سانتی متر ب)2 سانتی متر ج) 8 سانتی متر د) 4/8 سانتی متر

13-زاویه ی A متمم زاویه ی B و زاویه ی B مکمل زاویه C است.کدام رابطه درست است؟

الف)90=A - B ب)90-A=C ج)90 =A+C د)

A=180-C 14-عرض مستطیلی دو سوم طول ان است.اگر محیط این مستطیل 250 سانتی متر باشد، مساحت ان چند دسی متر مربع است؟

الف)1250 ب) 12/5 ج)3750 د)37/5
پاسخنامه در ادامه مطلب
طبقه بندی: درس ریاضی،  آزمون،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

http://www.talashgaran11.blogfa.com
طبقه بندی: درس علوم،  درس ریاضی،  چهارم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 بهمن 1393

http://www.talashgaran11.blogfa.com
طبقه بندی: درس علوم،  درس ریاضی،  سوم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 بهمن 1393

 
طبقه بندی: درس ریاضی،  ششم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران


عددهای تقریبی - نسبت ، تناسب و درصد

 

 
طبقه بندی: درس ریاضی،  آزمون،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 26 دی 1393

مساحت هر دایره از بی شمار دایره کوچکتر ( با مرکز مشترک ) تشکیل شده است. اگر

محیط آن ها را از یکی از شعاع های دایره برِش دهیم و بصورت گسترده بر روی هم قرار دهیم,

یک مثلث بوجود می آید که مساحت آن با مساحت دایره برابر است .

این مطلب را در انیمیشن زیر می توان مشاهده نمود .

آموزش ریاضی دوره اول متوسطه لرستان
طبقه بندی: درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

http://s5.picofile.com/file/8146869984/10_20_2014_3_48_19_AM_jpg_fasle193.jpg 

رای دریافت فایل word  همین جا کلیک کنید  

برای دریافت فایل pdf  همین جا کلیک کنید

آب آب
طبقه بندی: درس ریاضی،  آزمون،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 23 دی 1393
دانلود آزمون بین المللی پایا


                                                 
طبقه بندی: درس ریاضی،  ششم دبستان،  آزمون،  درس علوم، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 دی 1393


سوالات ریاضی ششم


سوالات علوم ششم


سوالات ریاضی وعلوم ششم به روش تیمزدبستان شهیدتوانا وآزادی


پیشنهاد می کنم خصوصا درس ریاضی را دانلود و پاسخ دهید.

طبقه بندی: درس علوم،  درس ریاضی،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 دی 1393

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات ریاضی هفتم و هشتم

هفتم

هشتم

دانلود فایل های pdf نمونه سوالات علوم هفتم و هشتم

 هفتم

هشتم
طبقه بندی: (متوسطه اول)7و8و9،  درس علوم،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393
سؤالات تستی ریاضی همراباپاسخ (نمونه 3) 
 سؤالات تستی ریاضی همراه باپاسخ(نمونه 4)

 سؤالات تستی ریاضی همراه باپاسخ (نمونه 5) 

معلم ششم
طبقه بندی: درس ریاضی،  ششم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:14)      [...]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ