تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب (متوسطه اول)7و8و9
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392

اعداد طبیعی :

اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند.

N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}

اعداد صحیح :

مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.

Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}

اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3

اعداد اول

اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.

P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}

اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1

اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3

اعداد کسری :  ،  ،  ،

هر عدد به صورت  که در آن a , b اعداد صحیح می باشند و b ≠0 باشد یک کسر نامیده می شود.

اعداد گویا : هر عددی که بتوان به صورت کسر نوشت یک عدد گویا است.

اعداد گویا را با Q نمایش می دهند.

هر عدد صحیح یک عدد گویاست.

عدد گنگ : عددی که قابل تبدیل به نسبت دو عدد درست نباشد، عدد گنگ (اصم) است.

اعداد گنگ را با (Q`) نمایش می دهند.

مجموعه اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و با (R) نمایش می دهند.

نصف :                     ثلث :                                   ربع :                           خمس :
طبقه بندی: درس ریاضی،  ششم دبستان،  (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392

حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر صفر است.

حاصل تقسیم هر عددی بر صفر تعریف نشده است. یا می توان گفت بی نهایت است.

اعدادی بر 2 قابل تقسیم هستند که یکان آنها زوج باشد.

اعدادی بر 3 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 3 قابل تقسیم باشد.

اعدادی بر 4 قابل تقسیم هستند که دو رقم آخر آنها بر 4 قابل تقسیم باشد.

هر عددی که مضربی از 100 باشد نیز بر 4 قابل تقسیم است. (چون 100 خودش بر 4 قابل تقسیم است.)

اعدادی بر 5 قابل تقسیم هستند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد.

اعدادی بر 6 قابل تقسیم هستند که بر 2 و 3 قابل تقسیم باشند.

عددی بر 8 قابل تقسیم است که یا مضربی از 1000 باشد و یا 3 رقم آخر آن بر 8 قابل تقسیم باشد.

اعدادی بر 9 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 9 قابل تقسیم باشد.

عددی بر 10 قابل تقسیم است که رقم آخر آن صفر باشد.

عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از 11 باشد.

اعدادی بر 12 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 4 قابل تقسیم باشند.

اعدادی بر 14 قابل تقسیم هستند که بر 7 و 2 قابل تقسیم باشند.

اعدادی بر 15 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 5 قابل تقسیم باشند.

هر تقسیم از چهار قسمت تشکیل شده است :

مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقیمانده.

باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت = مقسوم

 
طبقه بندی: ششم دبستان،  (متوسطه اول)7و8و9،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392

شعاع : خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.

(شعاع خطی مستقیم است که مرکز دایره را به نقطه ای از محیط دایره وصل می کند)

شعاع نصف قطر است.

قطر : فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.

عدد پی : 14/3 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.

عدد پی نسبت محیط دایره به قطرش است و تقریبا برابر 14/3 می باشد.

و دقیقتر آن 14159/3

و دقیقتر آن تا 22 رقم اعشاری برابر است با :

                                                                        1415926535897932384626/3 = π

عدد پی (π) عددی گنگ است که رقم هایش تا بی نهایت ادامه دارد.

*برای بدست آوردن مساحت و محیط دایره، کره و بیضی از عدد ثابت پی استفاده می شود.

زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 900  را حاده یا تند گویند.

زاویه قائمه : برابر 900 می باشد.

زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 900 را زاویه باز یا منفرجه نامند.

زاویه نیم صفحه : زاویه 1800 را زاویه نیم صفحه گویند. همانند نیم دایره

درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.

حداکثر زاویه (تمام صفحه) 360 درجه است. همانند دایره

نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.

دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 900 باشد دو خط عمود بر هم هستند.

عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.

خط تقارن = اگر شکلی را از وسط تا کنیم طوری که تمامی زوایای آن شکل بر هم منطبق شوند، محل تا شدگی را خط تقارن نامند.


طبقه بندی: ششم دبستان،  (متوسطه اول)7و8و9،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 11 دی 1392

دفترچه های کار در منزل

سال تحصیلی 93 - 92


دانش آموزان عزیز فرمت فایل های دریافتی ذیل pdf می باشد.

در صورت نیاز می توانید نرم افزار Adobe Reader را از اینجا دانلود نموده و نصب نمایید.

رمز نصب فایل www.p30download.com می باشد.


آزمون مدرسه

آزمون دلفینطبقه بندی: دوم دبستان،  سوم دبستان،  چهارم دبستان،  پنجم دبستان،  ششم دبستان،  (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1392
14امادگی دفاعیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
15اموزش حرفه و فنراهنماییپایه3 دانلود کتاب
16اموزش قرانراهنماییپایه3 دانلود کتاب
17عربی - کرمانراهنماییپایه3 دانلود کتاب
18عربیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
19انگلیسیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
20فارسیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
21حرفه و فن - مازندرانراهنماییپایه3 دانلود کتاب
22جغرافیاراهنماییپایه3 دانلود کتاب
23علوم تجربیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
24پیام های اسمانیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
25ریاضیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
26تعلیمات اجتماعیراهنماییپایه3 دانلود کتاب
27تاریخراهنماییپایه3دانلود کتابطبقه بندی: (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392
آزمون پایانی فصل ششم از کتاب ریاضی کامل طلایی

 

اینجا کلیک کنید


پویا نمایی شمارنده های عدد ۲۴

 

اینجا کلیک کنید

اسلایدهای مربوط به فصل ۶ (شمارنده هاواعداد اول)

 

اینجا کلیک کنید


شمارنده های یک عدد

 

اینجا کلیک کنید

شمارنده ها و مضرب های عدد

 

اینجا کلیک کنید


محاسبات عددی

 

اینجا کلیک کنید

مضرب های یک عدد

 

اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: درس ریاضی،  (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392

عدداول

5 .  هرعدد طبیعی بزرگ­تر از 1 که فقط دو مقسوم علیه داشته باشد، عدد اول نامیده می­شود.

6.  عدد یک نه اول است نه مرکب. 

7.  عدد 2 تنها عدد اول زوج است و بقیه اعداداول فردهستند.  

8.  مجموع و تفاضل دو عدد فرد، عددی زوج است. 

9.  مجموع و تفاضل دو عدد زوج، عددی زوج است.  

10. مجموع و تفاضل یک عدد زوج و یک عدد فرد، عددی فرد است. 

11. اگر مجموع یا تفاضل دو عدد اول فرد شود، حتماً یکی از آن دو عدد 2 بوده است.

12. اعدادی که بیش­تر از دو مقسوم علیه داشته باشند، مرکب نام دارند. 

13. هر عدد مرکب را می­توان به صورت حاصل ضرب اعداد اول نوشت که به این کار تجزیه آن عدد می­گویند.

شناخت عددهای اول (۱)

 

اینجا کلیک کنید


شناخت عددهای اول (۲)

 

اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: (متوسطه اول)7و8و9،  درس ریاضی، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392
 

بازرگانی یک درهم به غلامش داد و گفت برو به اندازه ی یک درهم خربزه بخرو به باربر بده تا بیاورد.هزینه ی بیست خربزه یک درهم است و باربر برای رساندن شصت خربزه یک درهم دریافت می کند. غلام رفت و خربزه خرید و به همراه باربر آورد. او چند خربزه آورده است؟


م
طبقه بندی: درس ریاضی،  (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

* در این اصلاحیه، از ایرادهای مربوط به رسم الخط فارسی، غلط های املایی و ایرادهای نگارشی و ... صرف نظر شده است.

فصل

صفحه

توضیحات

1

9

كادر بالای صفحه: استفاده از عبارت «از فصل چهارم به بعد ...» به جای «از فصل سوم به بعد ...»

1

9

مسئله 1: آخرین خط «در فصل چهارم این مسئله را ...» به جای «در فصل سوم این مسئله را ...»

1

10

مسئله 4 : علامت «...» بین دو عدد آخر قرار بگیرد. (به همراه علامت ×)

1

12

مسئله 10: «3 واحد از آن كم كردیم» به جای «3 عدد از آن كم كردیم»

2

14

فعالیت: شکل اول سمت چپ، اندازه ی زاویه ی کوچک تر 30 درجه می باشد.

2

21

کار در کلاس 2: علامت تقریباً مساوی اصلاح شود. (خط زیر حذف شود)

2

22

تمرین 6: اصلاح علامت تقریباً مساوی

2

27

تمرین 3 : دو عبارت جا افتاده: (با توجه به مسئله صفحه 8 کتاب ریاضی دوم راهنمایی)

-         جمع عددهای داخل مربع نیز صفر است و 5 عدد داخل آن قرار دارد.

-         دو عدد، هم در مربع هستند و هم در مثلث.

2

28

تمرین 14: عدد داخل مربع بالایی (4-) است که چاپ نشده.

3

30

فعالیت 1: از حرف کوچک انگلیسی استفاده شود. (از x به جای X)

3

30

فعالیت 2: در خط ها و کنار علامت فلش، از حروف کوچک انگلیسی استفاده شود. (از x به جای X ، از u به جای U و از t به جای T)

3

33

فعالیت 4 و 5: در هر دو طرف خط‌ها فلش زده شود.

3

39

فعالیت 3: اشتباه اول: جای زاویه‌های A و D عوض شود.

             اشتباه دوم: از واحد درجه به‌جای سانتی‌متر استفاده شود.

4

43

در توضیحات زیر عكس، یا در عبارت جبری استفاده شده، از حرف كوچكِ c استفاده شود، یا در خط آخر هم، از حرف بزرگِ C استفاده شود.

 

 

 
طبقه بندی: درس ریاضی،  (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392
زاویه ی خارجی مثلث :

اگر یکی از ضلع های مثلثی را امتداد دهیم ، امتداد این ضلع با ضلع دیگر مثلث زاویه ای را تشکیل می دهد که آن را زاویه خارجی مثلث می نامیم.

مثال Å در شکل مقابل BÂX یک زاویه ی خارجی از مثلث ABC است

 

به طورکلی : در هر مثلث یک زاویه ی خارجی با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور آن مساوی است .

 

زاویه های مجاور :

مجاور به معنی همسایه است و در هندسه دو زاویه مجاور گویند هر گاه در همسایگی هم  یک ضلع مشترک داشته باشند همچنین دو زاویه را غیرمجاور نامیم هر گاه مجاور هم نباشند .

 

                                                  A۱ و A۲ مجاور یکدیگرند.

                                             A۱ با B و C غیر مجاور هستند.

 

http://riaziehaftom.blogfa.com/post/48
طبقه بندی: درس ریاضی،  (متوسطه اول)7و8و9،  ششم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 آبان 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 آبان 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 24 آبان 1392
نمونه سوالات 

 عنوان
آخرین تغییراتحجم(KB) 

سوالات علوم هفتم
10/14/2013 268.26 دریافتطبقه بندی: درس علوم،  (متوسطه اول)7و8و9،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392


 
 
 
 
طبقه بندی: (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392طبقه بندی: (متوسطه اول)7و8و9، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:9)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ