تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب پنجم دبستان
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

کانون ریاضی مازندران- شعبه فریدونکنار

1- کدامیک از پنج گزینه کمتر شبیه چهارتای دیگر است؟ الف)سگ ب)موش ج)شیر د)مار ه)فیل


2- کدام عدد در سری زیر باید عدد بعدی باشد؟1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 - ؟


الف)8 ب)13 ج)21 د)26 ه)31


3- کدامیک از پنج گزینه بهترین تطابق را با جمله زیر دارد؟ پرتغال به لاغترپ مثل 46251 است به ؟


الف)15264 ب)51462 ج)12654 د)26451 ه)25641


4- مریم که شانزده ساله است، چهار برابر برادرش سن دارد. وقتی که سنش دو برابر برادرش شود، او چند ساله خواهد بود؟

الف)20 ب)24 ج)25 د)26 ه)28

5- کدام عدد زیر متعلق به سری ارائه شده نمی باشد؟ 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 14 – 15 – 30

الف)سه ب)هفت ج)هشت د)پانزده ه)سی


6- کدام یک از پنج گزینه بهترین هماهنگی را با عبارت زیر دارد؟ انگشت به دست مثل برگ است به ؟

الف)سرشاخه ب)درخت ج)شاخه د)شکوفه ه)پوست درخت


7- اگر شما حروف کلمه "هنداتمری" را مرتب کنید، نام کدام گزینه به دست خواهد آمد؟

 الف)شهر ب)حیوان ج)دریا د)رود ه)کشور


8 - کدام عدد یک چهارم یک دوم یک پنجم عدد 200 است؟ الف)2 ب)5 ج)10 د)25 ه)50


9- محمد نیاز دارد 13 بطری را از انبار بیاورد، اگر او در هر بار حداکثر 3 بطری را حمل کند، حداقل چند بار باید به انبار برود؟

الف)3 ب)4 ج)4.5 د)5 ه)6

 

10- اگر همه "بلوپ" ها "روزی" باشند و همه "روزی" ها هم "لازی" باشند آنگاه همه بلوپها قطعا لازی هستند؟ الف)درست ب)غلط


11- مشابه ترین کلمه با کلمه "سعه صدر" کدام گزینه است؟ الف)راست گویی ب)دیدار خویشاوندان ج)ملاطفت با زیردست د)اخلاق نیکو ه)صبر در مشکلات


12- اگر شما حروف کلمه "انتلسه" را مرتب کنید، نام کدام گزینه به دست خواهد آمد؟ الف)حیوان ب)کشور ج)استان د)شهر ه)اقیانوس


13- کدام عدد زیر متعلق به سری ارائه شده نمی باشد؟ 1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

الف)1 ب)5 ج)26 د)29 ه)48


14- امید 25 رو دوست داره و لی 24 را نه، 400 رو دوست داره ولی 300 رو نه، 144 رو دوست داره و 145 رو نه. امید کدام عدد از اعداد زیر رو دوست داره؟ الف)10 ب)50 ج)124 د)200 ه)1600


15- عدد گمشده در سری زیر کدام است؟1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216

الف)36 ب)45 ج)46 د)64 ه)99


16- کدامیک از پنج گزینه کمتر شبیه چهارتای دیگر است؟ الف)شعر ب)رمان ج)نقاشی د)مجسمه ه)گل
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

٢١- 25 ول‌ بهرام‌ و 34 پول‌ شهرام‌ جمعا مساوی‌ 135 ریال‌ است‌. اگر بهرام‌ 5/1 برابر شهرام‌ پول‌ داشته‌ باشد،  نصف‌ مجموع‌ پول‌ این‌ دو نفر چند ریال‌ است‌ ؟

الف )  100

ب )   125

ج )   150

د )   250

--------------------------------------------------

٢٢- كدامیك‌ از كلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟

الف )  مباحثه‌ 

ب )   مجادله‌ 

ج )   منازعه‌ 

د )   محاوره‌

--------------------------------------------------

٢٣- اگر عبارت‌ «تمام‌ انسانها متولد شده‌اند» درست‌ باشد، كدامیك‌ از نتیجه‌ گیریهای‌ زیر منطقی‌ است‌ ؟

الف )  تمام‌ زائیده‌ شدنها انسان‌ هستند.  

ب )   اگر  x  زائیده‌ شده‌ باشد، آنگاه‌  x  یك‌ انسان‌ است‌. 

ج )   اگر  x  زائیده‌ نشده‌ باشد، آنگاه‌  x  انسان‌ نیست‌.  

د )   اگر  x  انسان‌ نباشد، آنگاه‌  x  زائیده‌ نشده‌ است‌. 

--------------------------------------------------


٢٤- با توجه‌ به‌ رابطة‌ اعداد، عدد مورد نظر را مشخص‌ كنید:

  ؟و63و8و3و2

الف )  3968

ب )   2354

ج )   3682

د )   5893

--------------------------------------------------

۲٥- بعضی‌ از ساكنان‌ این‌ كوی‌ ایرانی‌ هستند، احمد ساكن‌ این‌ كوی‌ است‌. احمد ایرانی‌ است‌. اگر جمله‌ سوم‌ نتیجه‌گیری‌ ازجمله‌های‌ اول‌ و دوم‌ باشد، این‌ نتیجه‌گیری‌: 

الف )  منطقی‌ است‌ 

ب )   بدیهی‌ است‌ 

ج )   نادرست‌ است‌ 

د )   ممكن‌ است‌ درست‌ باشد

--------------------------------------------------


٢٦-  قیمت‌ یك‌ كلاه‌ پس‌ از 20 درصد تخفیف‌ و 140 ریال‌ تخفیف‌ مجدد 420 ریال‌ می‌باشد. قیمت‌ اصلی‌ كلاه‌ كدامست‌ ؟

الف )  560 ریال‌ 

ب )   672 ریال‌ 

ج )   840 ریال‌ 

د )   700 ریال‌ 

--------------------------------------------------


٢٧-  كدام‌ كلمه‌ از باب‌ انفعال‌ نیست‌ ؟

الف )  انتقاد 

ب )   انكسار 

ج )   انجماد 

د )   انقباض‌ 

--------------------------------------------------

٢٨-  اگر در یك‌ دایره‌ به‌ شعاع‌ 10 سانتی‌ متر، 3 سانتیمتر به‌ شعاع‌ افزوده‌ شده‌ باشد، چند درصد به‌ مساحتش‌ افزوده‌ می‌شود ؟

الف )  9 درصد

ب )   69 درصد 

ج )   51درصد 

د )   31 درصد

--------------------------------------------------

٢٩- متضاد كلمة‌ سترون‌ كدام‌ است‌ ؟

الف )  بارور 

ب )   باردار 

ج )   عقیم‌ 

د )   نازا 

--------------------------------------------------

٣٠- مساحت‌ یك‌ دایره‌ با مساحت‌ یك‌ مربع‌ برابر است‌. در این‌ صورت‌: 

الف )  محیط‌ هر دو شكل‌ با هم‌ برابر است‌.  

ب )   محیط‌ مربع‌ بیشتر است‌. 

ج )   محیط‌ دایره‌ بیشتر است‌ .

د )   مقایسه‌ دو محیط‌ بستگی‌ به‌ اندازه‌ شعاع‌ دایره‌ دارد.  

--------------------------------------------------

٣١- تهدید كردن‌ به‌ ترس‌ مثل‌ ...... به‌  ..... می‌باشد. 

الف )  آرام‌ ساختن‌ - دلواپسی‌

ب )   غذا دادن‌ - گرسنگی

ج )   متعجب‌ ساختن‌ - شگفتی‌ 

د )   بیدار شدن‌ - خستگی

--------------------------------------------------

٣٢- اندازه‌... مقدار... را كنترل‌ می‌كند.

الف )  روزنه‌ ـ نور

ب )   اتومبیل‌ـ سرعت‌

ج )   اطاق ـ حرارت‌

د )   حجم‌ ـ فشار

--------------------------------------------------

٣٣- سه‌ دسته‌«چك‌ پول‌» 5 میلیون‌ ریالی‌ و دو دسته‌«چك‌ پول‌» یك‌ میلیون‌ ریالی‌ را كه‌ با هم‌ متفاوتند به‌ چند  طریق‌ می‌توان‌ در یك‌ قفسه‌ گاو صندوِ كنار هم‌ قرار داد به‌ نحوی‌ كه‌ چك‌ پول‌ های‌ هم‌ ارزش‌ همواره‌ در كنار هم‌ باشند ؟

الف )  12

ب )   24

ج )   60

د )   120

--------------------------------------------------

٣٤-  زندانی‌ به‌ زندان‌ مثل‌: 

الف )  ساعت‌ است‌ به‌ وقت‌ 

ب )   اقیانوس‌ است‌ به‌ ساحل‌ 

ج )   ببر است‌ به‌ باغ‌ وحش

د )   پلیس‌ است‌ به‌ كارگاه‌ 

--------------------------------------------------

٣٥- سن‌ پدری‌ 4 سال‌ قبل‌، از 4 برابر سن‌ فرزندش‌ 2 سال‌ بیشتر بوده‌ است‌. 6 سال‌ بعد چه‌ رابطه‌ای‌ بین‌ سن‌ پدر و فرزند وجود دارد ؟

الف )  سن‌ پدر چهار برابر سن‌ پسر است‌ 

ب )   سن‌ پدر از چهار برابر سن‌ پسر كمتر است‌ 

ج )   سن‌ پدر از چهاربرابر سن‌ پسر بیشتر است‌ 

د )   نمی‌توان‌ تعیین‌ كرد


   پاسخنامه سوالات

1- ج

2-ب

3-الف

4-ب

5-الف

6-ب

7-ج

8-الف

9-د

10-د

11-ج

12-ج

13-الف

14-ب

15-الف

16-الف

17-ج

18-د

19-ب

20-الف

21-ب

22-ج

23-ج

24-الف

25-د

26-د

27-الف

28-ب

29-الف

30-ب

31-ج

32-د

33-ب

34-ج

35-ب

  

    

 برگرفته از سایت:http://www.homayoon9.blogfa.com/post-18.aspx

طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

1- اگر روز دوم‌ یك‌ ماه‌ سه‌ شنبه‌ باشد، كدام‌ روزهای‌ دیگر دهه‌ سوم‌ این‌ ماه‌ سه‌ شنبه‌ خواهد بود؟

الف )  22 و 29

ب )   21 و 28

ج )   23 و 30

د )   22 و 30

--------------------------------------------------

2- رابطة‌ ثانیه‌ با زمان‌، مثل‌ رابطه‌: 

الف )  مسافت‌ است‌ به‌ كیلومتر 

ب )    میلی‌ متر است‌ با طول‌ 

ج )   اتمسفر است‌ با فشار 

د )    كیلوگرم‌ است‌ با جرم‌ 

--------------------------------------------------


٣-  قیمت‌ یك‌ دوربین‌ عكاسی‌ 570 تومان‌ است‌. این‌ مبلغ‌ 5 درصد از قیمت‌ خرید آن‌ كمتر است‌. مبلغ‌ خرید چند تومان‌ است‌ ؟

الف )  600 تومان‌ 

ب )     575 تومان‌ 

ج )   585 تومان‌ 

د )    595 تومان‌ 

--------------------------------------------------


٤- رابطة‌ «مطلع‌» به‌ «مقطع‌»، شبیه‌ رابطة‌ : 

الف )  شاعر است‌ به‌ نویسنده‌ 

ب )    صبح‌ است‌ به‌ غروب‌ 

ج )   خورشید است‌ به‌ ماه‌ 

د )   دبستان‌ است‌ به‌ دبیرستان‌ 

--------------------------------------------------

٥- چند درصد 45000 برابر با 5/4 است‌ ؟

الف ) 01/0

ب )   001/0

ج )  0001/0

د )   00001/0

--------------------------------------------------


٦-  مجموع‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر كدام‌ است‌ ؟

الف )    23 

ب )   5/11

ج )     12

د )    11

--------------------------------------------------


٧- سه‌ برابر پنج‌ درصد از چهار خمس‌ كدامیك‌ از اعداد ،برابر  آن‌ عدد است‌ ؟

الف )  اعداد صحیح‌ 

ب )   اعداد كسری‌ 

ج )  اعداد حقیقی‌ 

د )  همه‌ اعداد بغیر از اعداد منفی‌ 

--------------------------------------------------


٨- نوشته‌ای‌ كه‌ وكیل‌ دادگستری‌ به‌ منظور دفاع‌ از موكّل‌ به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ می‌كند: 

الف )  كیفرخواست‌ 

ب )   اقرارنامه‌ 

ج )   لایحه‌ 

د )   اخطاریه‌ 

--------------------------------------------------


٩- جنسی‌ با 15% ضرر به‌ مبلغ‌ 544 ریال‌ فروخته‌ شد ؛ قیمت‌ خرید آن‌ چقدر بوده‌ است‌ ؟

الف )  610

ب )   620

ج )   630

د )   640

--------------------------------------------------

 

١٠- اگر عددی‌ را در8 ضرب‌كنیم‌، 504 واحدبه‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود. آن‌ عدد كدام‌ است‌؟

الف )  63

ب )   80

ج )   56

د )   72

--------------------------------------------------


١١- در مجموعه‌ اعداد 128،63،32،16،8،4،2 كدام‌ عدد اشتباه‌ نوشته‌ شده‌ است‌؟

الف )  16

ب )   32

ج )   63

د )   128

--------------------------------------------------


١٢- زاویه‌ بین‌ دو عقربه‌ ساعت‌ در ساعت‌ سه‌ و چهل‌ دقیقه‌ كدام‌ است‌ ؟

الف )  150 درجه‌ 

ب )   140 درجه‌ 

ج )   130 درجه‌ 

د )   125 درجه‌ 

--------------------------------------------------


١٣- سن‌ امروز سوسن‌ دو برابر سن‌ 8 سال‌ قبل‌ او می‌باشد. زهره‌ 5 سال‌ از سوسن‌ بزرگتر است‌. 15 سال‌ بعد زهره‌ چند سال‌ دارد ؟

الف )  31

ب )   36

ج )   28

د )   نمی‌توان‌ تعیین‌ كرد 

--------------------------------------------------


١٤- كدام‌ واژه‌ باسه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد ؟

الف )  برد 

ب )   برید 

ج )   برودت‌

د )   تبرید 

--------------------------------------------------


١٥-  كدام‌ كلمه‌ مناسبت‌ كمتری‌ با سه‌ كلمه‌ دیگر دارد؟

الف )  ارابه‌ 

ب )   اتوبوس‌ 

ج )   كشتی‌ 

د )   هواپیما 

--------------------------------------------------

١٦- كدام‌ كلمه‌ با كلمات‌ دیگر مناسبت‌ ندارد ؟

الف )  انبان‌ 

ب )   دربان‌ 

ج )   پاسبان‌ 

د )   باغبان‌ 

--------------------------------------------------

١٧-  اگر در طول‌ یك‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟

الف )  6

ب )   8

ج )   7

د )   5

--------------------------------------------------


١٨-  نیاز به‌ درخواست‌، مثل‌: 

الف )  فقر است‌ به‌ دزدی‌ 

ب )   رنج‌ است‌ به‌ ناكامی‌ 

ج )   خشم‌ است‌ به‌ پرخاش‌ 

د )   ترس‌ است‌ با اضطراب‌ 

--------------------------------------------------


١٩- نجاری‌ روزی‌ یك‌ صندلی‌ و شاگردش‌ در سه‌ روز یك‌ صندلی‌ می‌سازد ؛ اگر نجار و شاگردش‌ با هم‌ كار كنند، 12 صندلی‌ را چند روزه‌ می‌سازند ؟

الف )  12

ب )   9

ج )   8

د )   6

--------------------------------------------------

٢٠- قهرمانهای‌ اصلی‌ بسیاری‌ از داستانها، مردان‌ و زنان‌ اهل‌ عمل‌ اند در حالی‌ كه‌ قهرمانان‌ اصلی‌ بعضی‌  داستانهای‌ دیگر بیشتر اهل‌... و... هستند.

الف )  تصورـ اندیشه

ب )   هنر ـ ادب‌

ج )   تلاش‌ ـ فعالیت‌ 

د )   بزم‌ ـ رزم‌
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

1- در چه موقع عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم عمودند ؟

۱- نه تمام                    2- شش و ربع

3- سه و نیم                4- همه ی موارد

۲- محیط مربعی یک کیلو متر است . از چهار گوشهی آن چهار مربع به ضلع یک متر جدا کردیم محیط شکل باقی مانده کدام گزینه است ؟

1- 1 کیلو متر            2- 2 کیلومتر

3- 999 متر              4- 500 متر     

 ۳ - به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت ؟

                                                                   ؟ ، 11 ، 56 ، 8888888

1- 24            2- 33            3- 4            4- 2

۴- به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت ؟

                                                                 ؟  ، 20  ، 11 ، 5  ، 2 ، 2

1- 2            2- 4            3- 32             4- 68

۵- به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت ؟

                                                                     ؟  ، 256  ، 16 ، 4 ، 2

1- 42391             2- 315641              3- 74              4- 65536      

۶- به جای علامت های سوال چه اعدادی باید نوشت ؟

                                                     ؟  ،  ؟  ، 5  ، 40  ، 8  ، 7  ، 3  ، 2

1- 100،35           2- 40 ،50          3- 8 ، 4           4- 30 ، 70  

۷- پیرمردی صادق و درستکار در محل ما زندگی می کرد . او می گفت از اول تولدم تا کنون تمام مراسم جشن تولدم  برایم  برگزار شده است  و  از هر جشن تولدم یک عکس در  آلبوم مخصوص جشن های تولدم دارم .  او  می گوید من 100بار شاهد رسیدن بهار بوده ام . در آلبوم ویژه ی جشن های تولدش فقط 25 قطعه عکس وجود داشت .

با توجه به متن بالا به سوال زیر پاسخ دهید .

کدام گزینه را می توانیم برای تاریخ تولد این فرد در نظر بگیریم .

1- زمان معینی را نمی توان مشخص کرد .

2- متولد نیمه ی اول سال است .

3- او در بهار به دنیا آمده است .

4- او در روز آخر آخرین ماه سال کبیسه به دنیا آمده .   

    

۸- پدر و مادری 3 دختر دارند . و هر دختر 2 برادر دارد .اعضای این خانواده چند نفر است ؟

1- 5                              2- 9        

3- 11                            4- 7     

۹- عدد بعدی کدام است ؟

                                                              ؟  ، 1223 ، 123  ، 13  ، 2

1- 55            2- 1233            

3- 74             4- 12436     

۱۰- عدد بعدی کدام است ؟

                                                                    ؟  ، 23  ، 1۵  ،  8  ، 7

1- 38                         2- 43       

3- 17                         4- 5 


برگرفته از سایت: http://reyazigroup.blogfa.com

طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران


نمونه سوالات نوبت دوم تمامی درس های پایه پنجم ابتدایی


فرمتPDF

برگرفته از وبلاگ معلم98

طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

نمونه سوالات نوبت دوم بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی              فرمت ورد                                    فرمت PDF

                            

مجموعه نمونه سوالات تاریخ و مدنی پایه پنجم ابتدایی


              فرمت ورد                                    فرمت PDF

                            

منبع: نمونه سوالات اول تا ششم ابتدایی
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

نمونه سوالات امتحانی پنجم دبستان همراه با پاسخنامه تشریحی


 

دانلود رایگان بیش 40 نمونه سوال امتحانی همراه با پاسخ تشریحی 

برای همه دروس در مقطع پنجم ابتدایی

 

 دانلود نمونه سوال و پاسخنامه در قالب یک فایل فشرده
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

1-    كدام گزینه با گزینه های دیگر هم خانواده نیست؟      1) گیرنده                    2) گرای                3) گرفتار                     4) بگیرند


2-    در جمله زیر مفعول كدام گزینه است؟


« برّه ها را در اواخر بهار از شیر می گیرند.»


    1) برّه ها                   2) بهار          3) شیر            4) اواخر3-    كدام گزینه اسم وصفت نیست؟    1) پروردگار بی همتا         2) چاپلوسان ثنا گو        3) وزیران لایق       4) منادی آزادی4-    در كدام گزینه مفرد و جمع كلمه صحیح است؟   1) امور / اوامر      2) شام /  شامگاهان      3) حق / حقوق       4) كاتب / كتب5-    كدام فعل مركب نیست؟   1) ایمان آورد    2) تصمیم گرفت        3) دل بست          4) خشمگین شد6-    دركدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟   1) آب آیینه است پهناور                                            2) رود تیره چو طوفان خروشید   3) چشمه زیبا از کوه جوشید.                                    4) چهره بگشاد همچو برق خندید7-    بیت « شیخ بخندید وبگفتش ای سلیم      این درخت علم باشد ای علیم » از چند جمله تشکیل شده است؟1)     سه جمله                          2) چهار جمله          3) پنج جمله                4) شش جمله8-    كدام گزینه تركیب اضافی است؟    1) برگ سبز                2) انسان دانا          3) بازیهای المپیك                  4) پسر شجاع9-    تعداد جمله های كدام مصراع ، كمتر است؟     1) تا چه خورم صیف چه پوشم شتا                     2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت     3) به كاویدن دشت بردند رنج                             4) چشمه كم كم خشك شد بی آب شد « در چهار كلمه داده شده ، گزینه متفاوت با سه گزینه دیگر را مشخص نمایید .»10-         1) كسل كننده        2) خسته          3) خسته كننده          4) ملال آور11-         1) فاتح              2) فتحه              3)  مفتوح            4) افتتاح12-        1) پیكان            2) اتومبیل               3) پژو                4) مزدا13-         1) شامگاه          2) آنگاه             3) نگاه                   4) بیگاه14- در عبارت (( ای ایران از کویر نمک تا جنگل های سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستایی کوچک در دامنه های بینالود زیبا، دوستت داریم .))  به ترتیب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟   1) چهار/ دو      2) پنج/ چهار          3) شش/ پنج                4) پنج / پنج15-  کدام گزینه به معنای « دانا و دانشمند » است؟       1) صاحب                  2) سرور                           3) فاضل                             4) رازی16- كدام فعل نا گذرا می باشد؟    1) افكند                        2) انداخت                        3) بخشید                            4) لرزید17- كدام جمله ضمیر نقش مفعولی دارد؟      1) آهسته به طرف او رفتم .                                     2) من با شما حرف زدم.      3) مسعود آنها را دید.                                              4) اوخسته شد.18- از چهار بیت زیر ، پیام ومفهوم كدام بیت با بقیه فرق دارد؟      1) زكوشش به هـر چیز خـواهی رسید                  بـه هر چیـز خواهی كمـاهی رسیـد      2) نـا برده رنج گنـج میسر نمی شود                   مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد


      3) گـرت پـایـداری اسـت در كــار هـا                     شـود سـهل پـیش تـودشـوار هـا


      4) زنـیـرو بـود مــرد را راسـتـی                            زسستـی كـژی زایـد و كـاستـی


19- مسعود ساكن شهر مشهد است. اوبرای شركت در جلسه ای یك روزه دیروز وارد تهران شد.اوپنج نوبت نماز یومیه خود را در آنجا بجا آورد. اودیروز چند ركعت نماز بجا آورد؟


     1) 10                       2) 11                          3) 16                                    4) 17


20-در جمله زیر چند قید به كار رفته است؟


« حمید ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »


     1) یك قید                 2) دوقید                       3) سه قید                             4) چهار قید


21- در عید .   .   . دین اسلام كامل شد.


      1) عید فطر               2) عید قربان                3) عید مبعث                        4) عید غدیر


22- متضاد كلمه خرسند كدام گزینه است؟


     1) آزمند                    2) غمگین                       3) مستمند                          4) فرهمند


23- كدام شاعر « آدمیت را شریك بودن درغم دیگران بودن » می داند؟


     1) فردوسی                2) مولوی                       3) سعدی                           4) نظامی


24-   كدام گزینه به معنی « همگی » است؟


    1) تن به تن         2) سر به سر          3) پشت به پشت                 4) جان به جان
طبقه بندی: پنجم دبستان،  آزمون، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
- کدام یک از کلمه های زیر اسم است ؟ 

الف ) آسیا                   ب) بزرگ                   ج ) تمیز                د) انبوه

22- کدام یک از کلمه های زیر منادا   است ؟ 

    الف )      آشکارا           ب ) یکتا             ج) پروردگارا            د) پذیرا

23 – شعر(( توانا بود هرکه دانا بود))  از کیست 

   الف ) حافظ                      ب) فردوسی            ج ) سعدی             د) پروین اعتصامی 

24- کدام یکاز فعل زیر انجام کاری را نشان می دهد ؟

   الف )  هستم                     ب) نبود                    ج)  می خوانید              د ) خوشحال است

25- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

 الف )استوار = محکم              ب)شعف = شادمانی       ج )   ناگوار = خوشایند        د ) افزون = کمتر

     6 2-  کدام کلمه از نظر املایی غلط است ؟

          الف ) مرحون               ب )می درید                   ج )   خدمت گذار                      د )   یا س

      27- هم خانواده کدام کلمه نادرست است ؟

        الف ) حفظ ( حافظ )      ب ) صبر ( صابر )                ج ) گفت ( گفتار )                     د )کلام (کمال)

28-  علامت ( !  ) برای تعجب ، در کدام مورد به درستی به کار نرفته است ؟

   الف )عجب هوایی  !              ب ) وای بر من  !         ج )ای کاش قبول می شدم !            د ) چرا نمی آیی  !

29-در متن زیر چند فعل وجود دارد ؟

( دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند )

   الف )  3                          ب)  2               ج ) 4                 د ) 1

30 – کدام یک از کلمه  های  زیر به شکل مفرد ست ؟

الف ) قلوب                    ب) اوایل                            ج) عالم                         د ) اعماق

طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

درس 14 : قاره های جهان

الف) پاسخ صحیح را با علامت* مشخص کنید .

1-کدام قاره از دو تکه تشکیل شده است ؟

الف) آسیا 5               ب) اروپا 5               ج) آمریکا5                      د) آفریقا5

2- کدام یک از قاره های زیر ، بسیار دیرتر از قاره های دیگر شناخته شده اند ؟

الف) آسیا ، آمریکا 5    ب) آسیا ، اروپا 5    ج) آمریکا ، استرالیا 5    د) اروپا ، آمریکا5

3- کدام اقیانوس ، بین دو قاره ی آسیا و آمریکا قرار دارد ؟

الف) اطلس 5   ب) هند 5    ج) منجمد شمالی 5     د) آرام 5

4- سردترین سرزمین جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب شمال 5   ب) آلاسکا5     ج) سیبری 5    د) قطب جنوب 5

5- پهناورترین قاره ی جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب جنوب 5    ب) آسیا 5     ج) آمریکا 5     د) آفریقا 5

6- ارتفاع قله ی اورست چه قدر است ؟

الف) 8872 متر 5    ب) 8782 متر 5     ج) 8882 متر 5     د) 8287 متر 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- بین قاره های اروپا و آفریقا با قاره ی آمریکا اقیانوس ......................... قرار گرفته است .

2- معروف ترین رشته کوه آسیا ،......................نام دارد .

3- چاله های بزرگی که در سطح زمین هستند و از آب پر شده اند ................. و .................. نامیده می شوند .

4- به خشکی های وسیع کره ی زمین ............................. گفته می شود .

5- دو تکه ی قاره ی آمریکا ........................... و .........................نام دارند .

6- ساکنان اصلی یا بومیان قاره ی آمریکا ، ................................. می باشند .

7- رشته کوه های بلند قاره ی آسیا از ........................ تا............................ این قاره کشیده شده اند .

8- بلند ترین قله ی جهان ...................... نام دارد که در رشته کوه ................... قرار دارد .

9- آسیا سرزمین ..................... پهناور و ...................... وسیع است .

10- قاره ی آمریکا بین دو اقیانوس ..................... و ..................... قرار دارد .

11- بیش از نیمی از جمعیت جهان در قاره ی ........................ زندگی می کنند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- پرجمعیت ترین کشور جهان می باشد .                                                     آرام

- قاره ی آسیا به این قاره چسبیده است                                                     هند

- سرزمینی که از سه طرف به آب محدود می باشد                                                اروپا

- سرزمینی که از سه طرف به آب محدود می باشد .                                  چین

- نام دیگر اقیانوس کبیر می باشد .                                                              اطلس

- کوچک ترین قاره ی جهان می باشد .                                                        آمریکا

                                                                                                                        استرالیا

                                                                                                                        شبه جزیره

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- اقیانوس هند در جنوب قاره ی آسیا قرار دارد .             د5 ن5

2- در قاره ی قطب جنوب ، شرایط برای فعالیت انسان وجود دارد د5 ن5

3- در سالیان بسیار دور ، اروپاییان به آمریکا مهاجرت کردند . د5 ن5

4- قاره ی استرالیا بین دو اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته است . د5 ن5

5- کره ی زمین دارای چهار اقیانوس می باشد . د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- « قاره » را تعریف کنید.

2- نام پنج قاره ی جهان را که انسان ها در آن ها زندگی می کند ، به ترتیب وسعت بنویسید .

3- کدام قاره های جهان به یکدیگر نزدیک ترند ؟

4- مردم کدام قسمت جهان ، بعد از کشف آمریکا و استرالیا به آنجا مهاجرت کردند ؟

5- چرا در قاره ی قطب جنوب ، شرایط برای زندگی انسان مساعد نیست ؟

6- دو شبه جزیره ی معروف قاره ی آسیا چه نام دارد  ؟

7- پر جمعیت ترین کشورهای جهان چه نام دارند؟

8- قاره ی آسیا به چه چیز معروف است ؟

9- به چه علت دانشمندان و متخصصان در قطب جنوب فعالیت دارند؟

10- اقیانوس ها و دریاها به چه جور جاهایی گفته می شود ؟

11- اقیانوس ای اطراف قاره ی آسیا را نام ببرید ؟

12- کدام قاره ها توسط اروپاییان به تصرف در آمدند ؟

13- دو اقیانوس شمالی و جنوبی کره زمین چه نام دارند ؟

14- کدام قاره ، بین دو اقیانوس هند و اطلس قرار دارد ؟

15- نام دو جزیره معروف منطقه ی اقیانوسیه را که به استرالیا نزدیک هستند ، بنویسید .

16- کوه های آمریکا در کدام طرف این قاره قرار دارند ؟ جهت این کوه ها چگونه است ؟

17- به غیر از ایران و همسایگان ایران ، نام چند کشور آسیایی را بنویسید .

18- می دانیم که در قاره ی اروپا کشورهای زیادی وجود دارد . شما چند مورد را نام ببرید .

19- بین دو تکه ی شمالی و جنوبی قاره ی آمریکا چه چیزی قرار دارد ؟

20- دو خلیج معروف قاره ی آسیا را نام ببرید ؟

درس 15 : سیاره ی زمین چه شکلی دارد ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- کدام یک از موارد زیر ، کره ی زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ؟

الف) محور زمین 5       ب) نصف النهار مبداء 5     ج) استوا5     د) مدارات 5

2- نیم دایره های فرضی که به دو قطب شمال و جنوب منتهی می شوند ، چه نام دارند ؟

الف) استوا5      ب) مدار قطبی 5     ج) نصف النهار 5     د) محور قطب ها 5

3- کدام خط از دهکده ی گرینویچ می گذرد؟

الف) خط استوا5           ب) نصف النهار مبدا5             ج) محور قطب ها 5       د) محور زمین 5

4- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟

الف) شرقی ، جنوبی 5    ب) غربی ، جنوبی 5    ج) شرقی ، غربی 5     د) شمالی ، شرقی 5

5- کدام خط زیر ، زمین را به دو نیم کره ی شرقی و غربی تقسیم می کند ؟

الف) نصف النهار مبدا5   ب) خط استوا 5     ج) محور قطب ها 5       د) محور زمین 5

6- بیشتر خشکی های کره ی زمین در کدام نیم کره ها قرار گرفته اند ؟

الف) شمالی ، غربی 5   ب) جنوبی ، شرقی 5     ج) غربی ، شرقی 5      د) شمالی ، شرقی 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- فضا نوردان از درون ........................ ، کروی بودن زمین را با چشمان خود دیده اند .

2- خطی فرضی که زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ، ......................... نام دارد .

3- نیم کره ی شمالی زمین ، نیمه ای است که در ......................... خط استوار قرار دارد .

4- نیم کره ی جنوبی زمین ، نیمه ای است که در زیر ........................ قرار دارد .

5- دایره های فرضی را که با استوا موازی هستند ........................ می نامند .

6- خط های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند به ........................ معروف می باشند .

7- نام دیگر نصف النهار مبدا ، نصف النهار ........................... می باشد .

8- نصف النهار گرینویچ ، زمین را به نیمه ی .................. و .................... تقسیم می کند .

9- زمینی که ما بر روی آن زندگی می کنیم به شکل ............................. است .

10- نصف النهار مبدأ از دهکده ی ........................... در نزدیکی شهر ......................... می گذرد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- دهکده ی گرینویچ در این کشور قرار دارد .                    نصف النهار مبدأ

- با توجه به خط استوا بیشتر آب های زمین در آن نیم کره قرار دارند .          لندن

- بزرگترین مدار می باشد .                           جنوبی

- خطی فرضی که به دو قطب شمال و جنوب منتهی می شود .           انگلستان

                                            استوا

                                            شمالی

د) جمله ای درست و نادرست را مشخص کنید .

1- طول نصف النهارها با هم دیگر برابر می باشند .  د5 ن5

2- مدارها همگی با هم مساوی اند د5 ن5

3- کروی بودن زمین در هنگام شب کاملاً مشخص است د5 ن5

4- بزرگترین نصف النهار ، نصف النهار گرینویچ است . د5 ن5

5- مدارها همگی با استوا موازی اند د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- نصف النهار را تعریف کنید .

2- چرا به نصف النهار مبدا ، نصف النهار گرینویچ می گویند ؟

3- مدار چیست ؟

4- قاره هایی را که بیشتر و یا تمام خاکشان در نیم کره ی شمالی قرار دارد ، نام ببرید ؟

5- کدام قاره ها هم در نیم کره ی شمالی و هم در نیم کره ی جنوبی قرار گرفته اند ؟

6- کدام قاره در نیم کره ی غربی قرار دارد ؟

7- کدام قاره ها در نیم کره ی شرقی قرار گرفته اند ؟

8- کدام قاره ، تمام خاکش در نیم کره ی جنوبی قرار گرفته است ؟

9- نصف النهار ها در کجا یک دیگر را قطع می کنند ؟

10- از هر نیم کره ، دو کشور مثال بزنید .

- نیم کره ی شمالی:

- نیم کره ی جنوبی :

- نیم کره ی شرقی :

- نیم کره ی غربی :

11- اگر ما ایرانیان از کشورمان بخواهیم :

الف) به کشور ژاپن سفر کنیم ، هواپیما ما را به کدام جهت جغرافیایی می برد ؟

ب) به قاره ی اروپا مسافرت کنیم هواپیما ما را به کدام جهت جغرافیایی می برد ؟

13- روی دایره ی زیر ، نصف النهار ها را رسم کنید .

14- روی دایره ی زیر مدارها را مشخص کنید . کدام یک از آن ها استوا می باشد .

15- « خط استوا » را در یک جمله تعریف کنید .

16- با این که ما به فضا نرفته ایم چگونه به کروی بودن زمین پی برده ایم ؟

درس 16 : حرکت های زمین

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-منظومه شمسی دارای چند سیاره است ؟

الف) 8 تا 5   ب) 7 تا5      ج) 9 تا 5     د) 6 تا 5

2- نزدیک ترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

الف) زهره 5    ب) عطارد 5      ج) زمین 5      د) مشتری 5

3- دورترین سیاره ی منظومه شمسی نسبت به خورشید چه نام دارد ؟

الف) زحل 5   ب) نپتون 5      ج) پلوتو 5     د) مشتری 5

4- کره ی زمین دارای چند نوع حرکت است ؟

الف) یک نوع5             ب) سه نوع5          ج) دو نوع5        د) چهار نوع 5

5- حرکت انتقالی زمین چند روز طول می کشد ؟

الف) 364 روز 5      ب) 365 روز 5       ج) 363 روز 5     د) 367 روز 5

6- کدام حرکت زمین ، یک شبانه روز طول می کشد ؟

الف) حرکت انتقالی 5     ب) حرکت گردشی 5     ج) حرکت چرخشی 5     د) موارد الف و ب 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- حرکت زمین به دور خودش از جهت ......................... به ............................. می باشد .

2- یک بار گردش زمین به دور خودش .............................. طول می کشد .

3- حرکت انتقالی زمین یا حرکت زمین به دور ........................... یک سال طول می کشد .

4- جهت حرکت زمین به دور خورشید از ....................... به .......................... است .

5- حرکت انتقالی زمین باعث پیدایش ............................ می شود .

6- حرکت زمین به دور خودش ، ........................ را به وجود می آورد .

7- بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی ، ................................... نام دارد .

8- سردترین و گرم ترین سیاره های منظومه ی شمسی به ترتیب ...................... و...................... می باشند .

9- زیباترین سیاره ی منظومه شمسی ، ................................. یا ................................. نامیده می شود .

10- خورشید هر روز از سمت .......................... طلوع و در سمت ............................ غروب می کند .

11- وقتی نیمه زمین از خورشید دور است ، در آن جا ............................ است .

12- وقتی نیمه ی زمین رو به خورشید است ، آن منطقه ............................. است .

 

 

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- خورشید هر روز در آن سمت غروب می کند .                      حرکت انتقالی

- به گردش زمین به دور خودش می گویند .                        غرب

- 365 روز یا یک سال طول می کشد                           شرق                                                                 حرکت چرخشی

 

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- به گردش زمین به دور خورشید ، حرکت انتقالی می گویند . د5 ن5

2- چهارمین سیاره ی منظومه ی شمسی « زمین » نام دارد . د5 ن5

3- مدّت زمان حرکت انتقالی ، 12 ماه می باشد . د5 ن5

4- وقتی خورشید بالای سر ما قرار دارد ظهر می باشد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- سیاره های منظومه شمسی را به ترتیب نام ببرید ؟

2- نتایج حرکت های زمین چیست ؟

حرکت چرخشی :

حرکت انتقالی :

3- خورشید هر روز از چه جهت هایی طلوع و غروب می کند ؟

4- بدون توجه کردن به ساعت ، چگونه می فهمید که ظهر شده است ؟

5- شباهت حرکت انتقالی و چرخشی چیست ؟

6- شبانه روز ، نتیجه ی کدام حرکت زمین است ؟

7- تفاوت دو حرکت زمین را بنویسید .

8- فصل های سال چگونه به وجود می آیند ؟

9- حرکت چرخشی را تعریف کنید و مدت زمان آن را بنویسید .

10- حرکت انتقالی را تعریف کنید و مدت زمان آن را بنویسید .

11- چگونه می توانیم بفهمیم که یک شخص چند بار به دور خورشید چرخیده است ؟

12- روی شکل زیر چهار فصل را مشخص کنید .
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

درس 11 : عراق

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کدام کشور زیر به دریا راه ندارد ؟

الف) ارمنستان 5   ب) پاکستان 5     ج) عراق 5     د) ترکیه 5

2- بیشتر خاک کشور عراق را چه مناطقی تشکیل داده است ؟

الف) کوهستانی 5    ب) کم ارتفاع جلگه ای 5     ج) جلگه ای پست5     ج) موارد ب و ج 5

3- رود شط العرب از به هم پیوستن کدام رودهای تشکیل شده است ؟

الف) رود کارون و دجله 5  ب) رود فرات و دجله 5   ج) رود فرات و کارون 5  د) رود کارون و اروند رود5

4- کدام شهر زیر ، مرکز کشور عراق می باشد ؟

الف) موصل 5   ب) بصره 5    ج) بغداد5    د) کرکوک5

5- ناحیه ی کوهستانی عراق در کدام سمت عراق می باشد ؟

الف) شمال غربی 5  ب) جنوب شرقی 5   ج) شمال شرقی 5   د) جنوب غربی 5

6- کدام محصول عراق به کشورهای دیگر صادر می شود ؟

الف) پنبه 5   ب) خرما 5    ج) غلات 5   د) توتون5

7- بندر بصره ، نزدیک کدام بندر ایران می باشد ؟

الف) آبادان 5   ب) ماهشهر 5   ج) امام خمینی 5   د) خرمشهر 5

8- در کدام شهر زیر ، آرامگاه امام علی (ع) قرار دارد ؟

الف) کربلا5   ب) سامرا 5    ج) نجف5    د)کاظمین 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- از  بهم پیوستن رود کارون و ............................. ، اروند رود تشکیل می شود .

2- مرقد مطهر امام حسین (ع) در شهر ........................... قرار دارد .

3- کشور عراق از تولید و صادرات ............................ در آمد قابل توجهی دارد .

4- بندر بزرگ عراق ، شهر ....................... است که از راه ............................... با دریاهای دیگر ارتباط دارد .

5- دین مردم عراق ........................ است . بیش از نیمی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند .

6- مردم کشور عراق به زبان ........................ صحبت می کنند و دین مردم آن کشور ......................است .

7- رود دجله از کشور .................. و رود فرات از کشور ........................... وارد عراق می شود .

8- همه ساله ، عده ی زیادی از مردم ایران برای زیارت به شهرهای ........................ عراق سفر می کنند .

9- کشور عراق از طریق ............................به دریاهای آزاد راه دارد .

 

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از شهرهای نفت خیز عراق می باشد .                                                           اربیل

- آرامگاه امام هفتم مسلمانان جهان در آن شهر می باشد .                            سامرا

- همسایه ی غربی کشور عراق می باشد                                                         کویت

- بندر بصره ، نزدیک این کشور می باشد                                                       موصل

                                                                                                                        اردن   

                                                                                                                        کاظمین

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در شهر کرکوک ، پالایشگاه نفت وجود دارد د5 ن5

2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد عراق می شود د5 ن5

3- سوریه ، همسایه ی شمالی کشور عراق می باشد د5 ن5

4- رود دجله از شهر بغداد می گذرد د5 ن5

5- نزدیک به نیمی از مردم عراق ، شیعه می باشند د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان عرب زبان کشور عراق را نام ببرید ؟

2- محصول جلگه های حاصل خیز عراق را نام ببرید ؟

3- جلگه های پهناور عراق ، چگونه به وجود آمده اند ؟

4- شط العرب چگونه به وجود آمده است ؟

5- کشور عراق از چه راهی ، درآمد قابل توجهی به دست می آورد ؟ چرا ؟

6- دو همسایه ی غیر عربی کشور عراق را نام ببرید ؟

7- شمال کشور عراق ، دارای چه نوع آب و هوایی است ؟

8- بیشتر خاک عراق را چه نوع سرزمین هایی تشکیل داده است ؟

9- در کدام شهرهای عراق ، آرامگاه چند تن از امامان شیعیان وجود دارد ؟

10- اروند رود چگونه ایجاد شده است ؟ توضیح دهید .

11- در کدام شهرهای عراق ، چاه نفت وجود دارد ؟

12- رودهای کشور عراق و همچنین رود کارون و اروند رود را روی نقشه ی زیر مشخص کنید

درس 12 : افغانستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-در جنوب کشور افغانستان ، کدام کشور زیر قرار گرفته است ؟

الف) تاجیکستان 5       ب) ترکمنستان 5     ج) پاکستان 5    د) ایران 5

2- بزرگترین شهر افغانستان ، کدام شهر زیر می باشد ؟

الف) مزار شریف 5   ب) هرات 5    ج) قندهار 5   د) کابل 5

3- دریاچه ی هامون در نزدیکی کدام کشور زیر قرار دارد ؟

الف) ایران 5     ب) افغانستان 5     ج) تاجیکستان 5    د) پاکستان5

4- مهم ترین مرکز کشاورزی افغانستان کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) دره ی رود هریرود 5    ب) کوهپایه های غربی این کشور 5   

ج) زمین های کم ارتفاع شمال این کشور 5    د) دره ی رود هیرمند 5

5- صنعت مهم افغانستان ، کدام مورد زیر است ؟

الف) بافندگی 5  ب) احداث راه آهن 5   ج) ریسندگی 5  د) موارد الف و ج 5

6- مرز کشور افغانستان با کدام کشور زیر از بقیه کمتر است ؟

الف) ترکمنستان 5   ب) چین 5     ج) ازبکستان 5   د) تاجیکستان 5

 

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- افغانستان در طرف ....................... کشور ایران قرار دارد .

2- کشور افغانستان از غرب با کشور ................... همسایه است .

3- افغانستان به دریا راه ..............................

4- رشته کوه بلند افغانستان ......................... نام دارد .

5- در فصل زمستان بر کوه های بلند افغانستان ...................... فراوان می نشیند و از آب شدن آن ها ......................... به وجود می آید .

6- رود هیرمند در سمت .................... کشور افغانستان به دریاچه ی ...................... می ریزد .

7- مردم افغانستان ........................ هستند و به زبان ........................ و ..................... حرف می زنند .

8- رود هریرود از کشور افغانستان ، وارد کشور .......................... می شود .

9- در دره ی رود ................... کشت غلات ، پنبه و میوه رواج دارد .

10- مرکز کشور افغانستان ، شهر ............................ می باشد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- شعبه های رود هیرمند از نزدیکی این شهر افغانستان می گذرند .                          هرات

- مهم ترین محصولات کشور افغانستان می باشند .                                                   پاکستان

- این رود ، قسمتی از مرز بین ایران و افغانستان را تشکیل می دهد                                     پنبه و پشم

- بیشترین مرز افغانستان با این کشور است                                                              هریرود

-همسایه ی غربی کشور افغانستان می باشد .                                                                         ایران

                                                                                                                                    قندهار

                                                                                                                                    غلات و پنبه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- زبان همه ی مردم افغانستان ، فارسی دری می باشد .  د5 ن5

2- کشور افغانستان از نظر اقتصادی ، پیشرفته می باشد د5 ن5

3- بیشتر جاهای افغانستان ، کوهستانی می باشد د5 ن5

4- در افغانستان ، راه آهن های قدیمی وجود دارد د5 ن5

5- رود هریرود از نزدیکی شهر هرات می گذرد د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- شغل بیشتر مردم افغانستان چیست ؟

2- مردم افغانستان کدام دام ها را پرورش می دهند ؟ و در کجا ؟

3- شهرهای افغانستان ، محل چه کارهایی است ؟

4- چرا در افغانستان ، راه آهن احداث نشده است ؟

5- رودهای افغانستان چگونه به وجود آمده اند؟

6- دو صنعت مهم افغانستان چه نام دارند ؟ این صنایع با کدام شغل های مردم افغانستان رابطه دارند؟

7- محصولات کشاورزی کشور افغانستان را نام ببرید ؟

8- چرا در افغانستان ، رودهای زیادی جریان دارد؟

9- چرا دامپروران افغانستان ، دام های خودشان را در دامنه های کوه ها پرورش می دهند ؟

10- غیر از کابل ، نام سه شهر معروف افغانستان را بنویسید .

11- چرا کشور افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است ؟

12- چرا دو صنعت مهم افغانستان ، ریسندگی و بافندگی می باشند ؟

13- دین و زبان مردم افغانستان چیست ؟

14- کشاورزی در افغانستان در کجاها صورت می گیرد ؟

درس 13 : پاکستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- کدام کشور زیر ، مانند کشور پاکستان از کشورهای کناره ی دریای عمان به شمار می آید ؟

الف) افغانستان 5   ب) عراق 5     ج) ایران 5    د) هیچ کدام 5 

2- مهم ترین رود کشور پاکستان چه نام دارد ؟

الف) اترک 5   ب) ارس 5    ج) سند 5   د) تجن 5

3- منطقه ی جامو و کشمیر در خاک کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) هندوستان 5   ب) افغانستان 5    ج) چین 5    د) پاکستان5

4- مهم ترین فعالیت اقتصادی کشور پاکستان کدام مورد زیر است ؟

الف) ماهی گیری 5   ب) دامپروی 5  ج) کشاورزی 5   د) دامداری 5

5- پایتخت کشور پاکستان ، کدام شهر زیر است ؟

الف) پیشاور 5   ب) اسلام آباد 5    ج) کراچی 5     د) لاهور 5

6- رود سند از کوه های کدام قسمت پاکستان سرچشمه می گیرد ؟

الف) شمال 5    ب) جنوب 5      ج) غرب 5     د) شرق 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشور پهناور ........................... در مشرق کشور پاکستان قرار دارد .

2- کشور پاکستان به اقیانوس ...................... راه دارد .

3- بیشتر مساحت کشور پاکستان را سرزمین های ........................ و ......................... تشکیل می دهد .

4- جلگه ی معروف کشور پاکستان ........................... نام دارد .

5- در کشور پاکستان ، دامپروری ................................. و ماهی گیری ............................. رونق دارد .

6- صنعت ......................(............................) در کشور پاکستان پیشرفت زیادی کرده است .

7- رود سند به .......................... می ریزد .

8- بیشتر مردم پاکستان .............................. هستند و به زبان .......................... صحبت می کنند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از کالاهای صادراتی کشور پاکستان می باشد .               نفت

- بندر مهم کشور پاکستان است .                       هند

- از صنایع جدید کشور پاکستان می باشد .                   لاهور

- همسایه ی شمال پاکستان است .                       پارچه ی کتانی

- بیشترین مرز کشور پاکستان با این کشور است .                 چین

                                            کراچی

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در کشور پاکستان ، کارخانه های متعدد نساجی وجود دارد .   د5 ن5

2- جلگه ی سند در شمال کشور پاکستان گسترش یافته است . د5 ن5

3- کشور پاکستان ، صادر کننده ی پارچه می باشد . د5 ن5

4- بزرگ ترین شهر پاکستان ، اسلام آباد می باشد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- جلگه ی سند در کدام قسمت پاکستان قرار دارد ؟

2- به غیر از اسلام آباد ، نام چهار شهر پاکستان را بنویسید و مشخص کنید کدام یک از آن ها یک بندر بزرگ است ؟

3- محصولات کشاورزی پاکستان را نام ببرید ؟

4- از شغل های زیر کدام صنعت در کشور پاکستان رونق پیدا کرده اند ؟

دامپروری ......................................             ماهی گیری ....................................

5- سرزمینی که در شمال شرقی پاکستان قرار دارد چه نام دارد ؟

6- چه نوع کارخانه هایی در کشور پاکستان گسترش زیادی یافته اند ؟ محصول این کارخانه های چیست ؟

7- کدام صنعت جدید در کشور پاکستام توسعه یافته است ؟

8- بر سر منطقه ی جامو و کشمیر ، بین کدام کشورها اختلاف وجود دارد ؟

9- ویژگی جلگه ی سند چیست ؟

10- چرا صنایع نساجی در پاکستان پیشرفت زیادی کرده است ؟

11- کالاهای صادراتی کشور پاکستان به دیگر کشورهای جهان را نام ببرید ؟

12- علت این که در جلگه ی رود سند ، محصول فراوان به دست می آید ، چیست ؟

13- بین کشور های هند و پاکستان بر چه علت اختلاف وجود دارد ؟

14- آیا می دانید نام دیگر رود سند چیست ؟ این رود از کدام رشته سر چشمه می گیرد ؟
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران

درس  : جمهوری آذربایجان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کشور جمهوری آذربایجان در کدام جهت کشور ایران قرار دارد ؟

الف) شمال غربی 5 ب) شمال شرقی 5 ج) غرب 5  د) شرق 5

2- بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را چه نوع سرزمین هایی فرا گرفته است؟

الف) جلگه ای پست 5   ب) کوهستانی 5   ج) بیابانی 5  د) کم ارتفاع 5

3- پر جمعیت ترین شهر کشور جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟

الف) آستارا 5     ب) گنجه 5    ج) باکو5     د) نخجوان 5

4- کدام شهر زیر در کنار دریای خزر قرار گرفته است ؟

الف) باکو 5  ب) گنجه 5  ج) آستارا5   د) موارد الف و ج 5

5- رود ارس از کدام کشور ، وار کشور جمهوری آذربایجان می شود ؟

الف) گرجستان 5   ب) ترکیه 5    ج) ایران 5   د) روسیه 5

6- کدام مورد زیر از فعالیت های اقتصادی مهم جمهوری آذربایجان می باشد ؟

الف) کشاورزی 5   ب) دامپروری 5   ج) دامداری 5    د) ماهی گیری 5

7-خلیج باکو در کدام طرف جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟

الف) شرق 5   ب) غرب 5    ج) جنوب 5   د)جنوب شرقی 5

8- کوه های قفقاز بین جمهوری آذربایجان و کدام کشور همسایه قرار دارند ؟

الف) گرجستان 5  ب) ارمنستان 5    ج) روسیه 5   د) موارد ب و ج 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- دریاچه ی ............................ در جمهوری آذربایجان قرار دارد .

2- دو قسمت کشور آذربایجان به وسیله ی کشور .............................. از یکدیگر جدا شده اند .

3- بخش بزرگ تر جمهوری آذربایجان در کنار .......................... قرار دارد و بخش کوچکتر آن ............................ نام دارد .

4- رشته کوه معروف جمهوری آذربایجان ............................ نام دارد .

5- رود ارس ، بعد از پیوستن به رود ........................ به .............................. می ریزد .

6- بیشتر مردم جمهوری آذربایجان ...................... هستند و به زبان ................... صحبت می کنند .

7- شهر باکو ، یک ......................... بزرگ است که در اطراف آن منابع ...............وجود دارد .

8- در کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان دو شهر به نام .......................... وجود دارد .

9- رود............................ مرز بین جمهوری آذربایجان و ........................... و ....................... را تشکیل می دهد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از منابع طبیعی جمهوری آذربایجان به شمار می آید .                   گنجه

- یکی از محصولات کشور جمهوری آذربایجان می باشد .                      گرجستان

- این شهر در نزدیکی دریاچه ی مینگه چاو می باشد .                     آستارا

- رود ارس از این کشور ، سرچشمه می گیرد                           آهن

- از این شهر جمهوری آذربایجان ، رفت و آمد به طور زمینی انجام می گیرد .        ترکیه

                                                    توتون

                                                    نفت

                                                    غلات

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در خلیج باکو ، استخراج نفت انجام می گیرد . د5 ن5

2- مردم جمهوری آذربایجان به زبان ترکمنی صحبت می کنند د5 ن5

3- بخش کوچک تر جمهوری آذربایجان با ایران ، مرز مشترک ندارد د5 ن5

4- دریاچه  ی مینگو چاو در نزدیکی کشور گرجستان قرار دارد د5 ن5

5- شهر باکو ، مرکز کشور جمهوری آذربایجان می باشد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- دلایل اهمیت شهر باکو را بنویسید ( 4 مورد )

2- در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان ، جلگه های پست دیده می شود ؟ نام هر یک را بنویسید .

3- محصولات کشاورزی کشور جمهوری آذربایجان را بنویسید .

4- کوه های قفقاز در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان قرار دارند ؟

5- از دوشهر آستاران چه کارهایی انجام می شود ؟ چگونه؟

6- خلیج معروف کشور جمهوری آذربایجان در کدام سمت قرار دارد ؟ نام آن چیست ؟

7- رود ارس مرز بین کدام کشورها را تشکیل می دهد ؟

8- همسایگان جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟

9- دین و زبان مردن جمهوری آذربایجان را بنویسید .

10- منابع معدنی کشور جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟

11- شهر نخجوان در نزدیکی مرز کدام کشور همسایه با جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟

درس 6 : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان 5   ب) ارمنستان 5   ج) ترکمنستان 5     د) ترکیّه 5

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟

الف) قطر 5            ب) کویت 5              ج) عمان 5             د) یمن 5

3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟

الف) افغانستان 5        ب) پاکستان 5       ج) عراق 5          د) عربستان سعودی 5

4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟

الف) ترکمنستان 5       ب) عراق 5          ج) ارمنستان5     د) جمهوری آذربایجان 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .

3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .

4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .

5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- بیشترین مرز ایران با این کشور است .                           پاکستان

- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد              ارمنستان

- کمترین مرز ایران با این کشور است .                   بحرین

- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است                  عراق

                                         ترکیه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5  ن5

2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5  ن5

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5  ن5

4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5  ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟

2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟

3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟

4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 9 : ارمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-همسایه ی شمالی کشور ارمنستان چه کشوری است ؟

الف) ایران 5   ب) ترکیه 5    ج) جمهوری آذربایجان 5    د) گرجستان 5

2- ارتفاع بعضی از قله های ارمنستان چند متر می باشد ؟

الف) نزدیک به 3000 متر 5   ب) نزدیک به 4000 متر   ج) بیشتر از 4000 متر5   د) کمتر از 3000 متر5

3- بزرگترین دریاچه ی کشور ارمنستان چه نام دارد ؟

الف) مینگه چاو5    ب) ارس 5      ج) سوان 5      د) کورا 5

4- ایروان ، پایتخت کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) جمهوری آذربایجان5     ب) ارمنستان  5   ج) گرجستان  5   د) ترکیه 5

 

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- ارمنستان سرزمینی ......................... است .

- کشور ارمنستان ، میان دو قسمت کشور ........................... قرار گرفته است .

3- مردم ارمنستان به زبان .......................... صحبت می کنند .

4- مهمترین رود ارمنستان ، رود ......................... است که از کوه های کشور ................... سرچشمه می گیرد .

5- فعالیت .............................و تولید ............................... در کشور ارمنستان رونق دارد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- این کشور در غرب کشور ارمنستان قرار دارد .              مسیحی

- از محصولات کشاورزی ارمنستان می باشد .              پنبه

- دین بیشتر مردم ارمنستان می باشد               سوان

-نام بزرگترین دریاچه ی ارمنستان می باشد .                گرجستان

               ترکیه

                                       چغندر قند

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- صنعت ذوب آهن در کشور ارمنستان رونق دارد   د5 ن5

2- آب و هوای بیشتر جاهای ارمنستان معتدل می باشد . د5 ن5

3- رود ارس ، مرز بین ارمنستان با کشور ترکیه می باشد . د5 ن5

4- در کشور ارمنستان ، صنعت تولید گوشت ، رونق فراوانی دارد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1-چرا کشور ارمنستان به این نام خوانده می شود ؟

2- رود ارس ، مرز بین کشور ارمنستان با کدام کشور ها می باشد ؟

3- پایتخت کشور ارمنستان ، کدام شهر است ؟

4- محصولات مهم کشاورزی کشور ارمنستان را بنویسید .

5-مردم کشور ارمنستان در رابطه با شغل دامپروری چه فعالیتی دارند ؟

6- صنایع کشور ارمنستان را نام ببرید ؟

7- همسایگان کشور ارمنستان ، کدام کشورهای می باشند ؟

8- آب و هوای کشور ارمنستان ، شبیه به کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران است ؟ چرا ؟

9- دین و زبان مردم ارمنستان چه می باشد ؟

10- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، مرز کمتری دارد ؟

11- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، فقط مرز آبی دارد ؟ این مرز آبی را چه چیز تشکیل داده است ؟

درس 10 : ترکیه

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کدام رود زیر ،تمام مسیرش در خاک ترکیه می باشد ؟

الف) ارس 5   ب) قزل ایرماق 5    ج) دجله 5   د) فرات 5  

2- دریاچه ی وان در کدام سمت ترکیه قرار دارد ؟

الف) غرب 5   ب) شرق 5   ج) شمال 5   د) جنوب 5 

3- مرکز کشور ترکیه ، کدام شهر است ؟

الف) ازمیر 5  ب) آدانا 5     ج) استانبول 5    د) آنکارا5

4- « برج ساعت » در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟

الف) آنکارا 5   ب) آدانا 5   ج) ازمیر 5     د) آنالیا 5

5- «مسجد سلیمانیه »در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟

الف) ازمیر 5   ب) آنکارا 5     ج) آنتالیا 5   د) استانبول 5

6- مردم کشور ایران برای رفتن به کدام کشور از راه زمینی از ترکیه عبور می کنند ؟

الف) عراق 5  ب) سوریه 5   ج) یونان 5   د) لبنان 5

7- بزرگ ترین شهر ترکیه ، کدام شهر می باشد ؟

الف) ازمیر 5   ب) آنتالیا 5   ج) استانبول 5   د) آدانا 5

8- دریایی که نزدیک شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟

الف) سیاه 5    ب) مرمره 5    ج) اژه 5    د) مدیترانه 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید ؟

1- بیشتر جاهای ترکیه ............................ است و بعضی از قله های آن ، بیش از .................. متر ارتفاع دارد .

2- رود فرات از کشور ترکیه وارد کشور ........................ و رود دجله ، وارد کشور ...................... می شود .

3- دریاچه ای که در شرق کشور ترکیه در نزدیکی مرز .............. قرار دارد ، وان نام دارد .

4- بیشتر مردم ترکیه .................. هستند و به زبان ....................... صحبت می کنند .

5- در ....................... ناحیه ی کوهستانی کشور ترکیه ، دامپروری رونق دارد .

6- کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان ......................... و ......................... است .

7- در شمال ترکیه ، دریای ......................... و در جنوب این کشور ، دریای ................. قرار دارد .

8- رود قزل ایرماق به دریای ........................... می ریزد .

9- جزیره ی قبرس در دریای ............................. قرار دارد .

10- کشور ترکیه به قاره ی .....................چسبیده است .

11- در کناره های دریاهای ترکیه ، سرزمین های ....................... حاصل خیزی پدید آمده است .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- این شهر در نزدیکی دریای اژه قرار دارد             کشاورزی

- از همسایگان اروپایی کشور ترکیه می باشد            یونان

- در علفزارهای ناحیه ی کوهستانی ، رونق فراوان دارد ابریشم

-* از محصولات  کشاورزی کشور ترکیه می باشد        جذب گردشگران

- فعالیت مهم اقتصادی کشور ترکیه می باشد .       آنتالیا

                                   دامپروری

                                   ارمنستان

                                   ازمیر

                                   توتون

 

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- جلگه های حاصلخیز ترکیه در اطراف ترکیه دیده می شوند .   د5 ن5

2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد کشور عراق می شود . د5 ن5

3- در ترکیه ، بناهای تاریخی زیادی وجود دارد .       د5 ن5

4- بخش کمی از کشور ترکیه را سرزمین های کوهستانی فرا گرفته است د5 ن5

5- رود قزل ایرماق از نزدیکی آنکارا می گذرد د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1-دریاهای اطراف ترکیه را همراه با جهت قرار گرفتن آن ها نام ببرید ؟

2- سه همسایه ی اروپایی ترکیه را نام ببرید ؟

3- جلگه های حاصل خیز اطراف ترکیه چگونه به وجود آمده است ؟

4- دامپروری در کجاهای ترکیه رونق دارد ؟ چرا ؟

5- محصولات کشاورزی ترکیه را بنویسید .

6- رودهایی که از کشور ترکیه خارج شده و به کشور های همسایه وارد می شوند چه نام دارند ؟

7- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند ؟ چرا ؟

8- محصولات انگور ، مرکبات ، زیتون ، و ... در کجاهای کشور ترکیه تولید می شوند ؟

9- چرا کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان پوست و کالاهای چرمی است ؟

10- نام پنج شهر کشور ترکیه را بنویسید .

11- هر یک از شهرهای زیر در کنار کدام دریا قرار دارد ؟

آدانا :

آنتالیا :

ازمیر :

استانبول :

12- از کالاهای صادراتی کشور ترکیه ، دو مورد را نام ببرید؟

13- چرا همه ساله ، عده ی زیادی از مردم به عنوان گردشگر به ترکیه می آیند ؟

14- نام بنادر مهم کشور ترکیه را بنویسید ؟

15- دین و زبان مردن ترکیه را بنویسید ؟
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

30- در جمله «همه مسلمانان جهان با هم متحد هستند» نهاد و گزاره کدام است؟

الف: همه ی مسلمانان جهان (نهاد) با هم متحد هستند (گزاره)

ب: همه ی مسلمانان جهان با هم (نهاد) متحد هستند (گزاره)

ج: همه ی (نها) مسلمانان جهان با هم متحد هستند (گزاره)

د: همه ی مسلمانان (نهاد) جهان با هم متحد هستد (گزاره)

 

31- عبارت زیر از کیست؟

«الهی عنایت تو کوه است و فضل تو دریا، کوه کی فرسوده و دریا کی کاست؟»

الف: نظامی گنجوی               ب: خواجه عبداله انصاری      ج: سعدی       د: فردوسی

 

32- تألیف چیست؟

الف: الفت بین افراد     ب: سرودن شعر                  ج: چاپ کردن            د: جمع آوری مطالب

 

33- کدام گزینه از جهت ساخت با بقیه تفاوت دارد؟

الف: برشکار             ب: فداکار       ج: آشکار                 د: ورزشکار

 

34- تحقیقات علمی معمولاً با چه شروع می‏شود؟

الف: فرضیه              ب: آزمایش               ج: مشاهده               د: اطلاعات

 

35- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

الف: مولکولهای آنها متفاوتند.                    ب: اتمهای آنها متفاوتند.

ج: شکل آنها متفاوتند.                              د: مورد الف و ب صحیح است.

 

36- نام علمی این ماده اکسید آهن است.

الف: آهن                 ب: زنگ آهن            ج: مولکول آهن                  د: اتم آهنن

 

37- در کدام یک از حالت مواد مولکولهای فقط در جای خود می لرزند؟

الف: جامدات             ب: مایعات                ج: گازها                  د: هیچ کدام

 

38- در کدام یک از اهرماهای زیر جسم بین تکه گاه و نیرو قرار  دارد؟

الف: سرباز کن                    ب: انبردست              ج: الاکلنگ               د: قیچی

 

39- در مولکول آب .................. نصف تعداد اتمهای هیدروژن است.

الف: حجم اتمهای اکسیژن                ب: وزن اتمهای اکسیژن

ج: تعداد مولکولهای اکسیژن             د: تعداد اتمهای اکسیژن

 

40- مولکولهای کدام ماده می توانند روی هم سر بخورند. (لیز)

الف: آهن        ب: طلا                    ج: اکسیژن      د: جیوه

 

41- کدام یک شامل تغییرات فیزیکی است؟

الف: وقتی نان پخته می شود.           ب: وقتی نان خورده می شود.

ج: وقتی نان کپک می زند.               د: وقتی نان خشک می شود.

 

42- خاک چگونه ماده ای است؟

الف: ساده                ب: عنصر                 ج: مخلوط                د: مرکب

 

43- کدام آزمایش حرکت مولکولها را نشان می دهد؟

الف: حل کردن شکر در آب               ب: حل کردن جوهر در آب

ج: پخش شدن عطر در هوا              د: هر سه مورد

 

44-  عدد 30 چند است؟

الف: 10               ب: 20                          ج: 15                 د: 25

 

45- د رمربع چه عددی بگذاریم تا عدد حاصل بر 6 بخش پذیر باشد؟       0 420

الف: 1          ب: 2            ج: 3             د: صفر

 

46- جواب تفریق زیر کدام گزینه است؟           

الف:                     ب:                          ج:                  د:   

 

47- به جای مربع کدام گزینه صحیح است؟

الف:                     ب:                    ج:                    د:

 

48- مجموع دو عدد  5  است. اگر یکی از اعداد  باشد عدد دیگر کدام است؟

الف:   2                  ب:   1                 ج:                    د:  

 

49- باقیمانده ی تفسیم عدد 4 بر 3 مساوی است با عدد 1، باقیمانده تقسیم 1000 بر 3 برابر است با:

الف: صفر          ب: 1          ج: 2           د: 3

 

50- در عدد (2407906358) ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است؟

الف: 8              ب: 9            ج: 7             د: 2

 

51- خمس عدد 40 کدام مورد است؟

الف: 2         ب: 9            ج: 8           د: 7


53- اعدادی بر10  بخش پذیر هستند که :

الف: رقم یکان آن صفر باشد .                     ب: هم بر 2 و هم بر 5 بخشپذیر باشند.

ج: موارد الف و ب صحیح می باشد.             د: فقط بر 5 بخشپذیر باشند.
طبقه بندی: پنجم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:8)      [...]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ