تبلیغات
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد* - مطالب چهارم دبستان
آموزشگاه علمی کوثردانش*کد*
فردایی بهتر با فرزندانی داناتر

مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392

1 ـ تصویر در آینه‌ی برآمده ( محدّب ) چگونه است؟

1) وارونه و بزرگ‌تر                           2) وارونه و کوچک‌تر

3) مستقیم و کوچک‌تر                      4) مستقیم و بزرگ‌تر

2 ـ در داخل زیبا بین چه وسیله‌ی نوری قرار دارد؟                                                  

1) آینه‌ی تخت                               2) آینه‌ی فرورفته

3) عدسی برآمده                          4) عدسی فرو رفته

3ـ لامپ چراغ خودروها را در کانونآینه‌ی مقعّر نصب می کنند، چون ......................  .

1) پرتوهای بازتابش شده در یک نقطه جمع شده و مسیر خودرو بهتر روشن شود.

2) پرتوهای بازتابش از هم دور شده و مسیر خودرو را بهتر روشن کند.

3) پرتوهای بازتابش به صورت موازی شده و مسیر خودرو بهتر روشن شود.

4) دلیل خاصّی ندارد.

4 ـ در آینه‌ی مقعّر ( فرو رفته)  .................  .

1) وقتی که جسم از آینه دور باشد ، تصویر بزرگ‌تر از جسم است.

2) تصویر همیشه به آینه نزدیک است.

3) وقتی که جسم به آینه نزدیک باشد ، تصویر بزرگ‌تر از جسم است.

4) تصویر همیشه وارونه و بر عکس است.

5 ـ تصویر در آینه‌ی فرو رفته (مقعّر) وقتی جسم خیلی به آینه نزدیک باشد چگونه است؟

1) کوچک تر و مستقیم                     2) کوچک تر و معکوس

3) بزرگ تر و مستقیم                       4) بزرگ تر و معکوس

6ـ تصویر حقیقی و کوچک تر ...............  تشکیل می شود.

1) در فاصله ی نزدیک به آینه‌ی محدّب               

2) در آینه‌ی مقعّر

3) در هر دو نوع آینه های مقعّر و محدّب

4) فقط در آینه های محدّب و به صورت وارونه

7ـ برای این که یک لامپ بتواند مسافت بیش تری را روشن کند از کدام یک از ابزارهای زیر می‌توان استفاده کرد؟

1) آینه‌ی فرورفته                  2) آینه‌ی برآمده                  

3) آینه‌ی تخت                     4) عدسی فرو رفته

8ـ هر گاه یک دسته پرتو موازی را به سطح آینه‌یتخت بتابانیم بازتاب پرتوها ...................  خواهد بود.

1) واگرا                           2) هم‌گرا                       

3) موازی                            4) وابسته به مقدار نور

9-  پریسکوپ از .............. آینه ..................  تشکیل شده است.

1) 3- مقعّر                         2) 3- تخت

3) 2- تخت                         4) 2- محدّب

10 ـ اگر فردی بین دو آینه‌ی تخت متقاطع (با زاویه‌ی 40 درجه) قرار بگیرد چند تصویر از خود می‌بیند؟

1) بی نهایت         2) 8 تصویر           3) 14 تصویر          4) 9 تصویر

11 ـ در زیبا بین زاویه‌ ی بین آینه ها چند درجه است؟

1) 60 درجه      2) 45 درجه        3) 90 درجه           4) صفر درجه

12- در طیّ روز سایه‌ی برج آزادی ........................... می‌شود.

1)مرتّباَ زیاد                                   2) مرتّباَ کم              

3) رفته رفته زیاد و بعد کم                4) رفته رفته کم و بعد زیاد

13- اگر زمین هم مثل ماه جو نداشت ................................. .

1) فضای اطراف زمین را روشن تر می‌دیدیم.

2) هوا تاریک میشد.

3) هوا همیشه روشن می‌شد.

4) اتّفاق خاصّی نمی افتد و شب و روز مثل حالا بود.

14- تصویر کدام عدد در آینه‌ی تخت مثل خودش خواهد بود؟

1) 51            2) 33            3) 7              4) 17

      http://paye4boostan.blogfa.com   


طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
-عبارت (9×5)×7 با کدام یک از عبارت های زیر نمی تواند یک تساوی ضرب بسازد؟

1) (9×7)+(5×7)            2) 9×35                   3) 45×7                     4) 9×(5×7)

2-کدام تساوی درست است؟

1)   0=(0×12)+(1×14)                           2)  12=(1×12)+(0×12)  

 3)  45=(9-18)+(9-14)                           4)  25=(0×25) ×(1×25)

3-کدام تساوی نادرست است؟

1)  (5×4)×8=5×(4×8)                          2)  (5×7)-(12×7)=(5-12)×7

3)  (6×15)+(9×15)=(6+9)×15                4) (5×18) ×(7×18)=35×18

4-در یک ضرب عامل اوّل را پنج برابر و عامل دوم را شش برابر کرده ایم. حاصل ضرب چه تغییری  می کند؟

1) 11برابر شده است.       2)  6برابر شده است.        3) 5برابر شده است.      4) 30برابر شده است

5-اعداد فرد متوالی از 7 تا 58 چند تا می شوند؟

1)26تا                     2)25 تا                  3) 823تا                   4) 832 تا

6-مجموع اعداد فرد متوالی از 60 تا 120  کدام یک از گزینه های زیر است؟

1)2900                   2)2800                  3)2700                   4)2600

7- اعداد فرد متوالی از 27 تا 101 را در هم ضرب کرده ایم.یکان حاصل ضرب کدام یک از رقم های زیر نمی تواند باشد؟

1)5                        2)9                        3)7                         4)8

8-علی و رضا در فاصله ی 540 متری از همدیگر ایستاده اند.اگر علی در هر دقیقه 30متر به رضا  نزدیک شود و رضا هم در هر دقیقه 10متر از علی دور شود، پس از گذشت 12 دقیقه فاصله ی آن دو از هم چند متر می شود؟                         رضا: 10متر                                                               علی :30 متر

*                                                                        *   

                           540 متر 

1)300متر                    2)240متر                       3)180 متر                      4)120متر

9- فاطمه و زهرا در فاصله ی 210 متری از همدیگر ایستاده اند.اگر فاطمه در هر دقیقه 18متر از زهرا دور شود و زهرا هم در هر دقیقه 12متر از فاطمه دور شود، پس از گذشت 8 دقیقه فاصله ی آن دو از هم چند متر می شود؟                        

1)220متر                 2)410متر                      3)450متر                       4)460 متر

 

10- بهار و کوثر در فاصله ی 580 متری از همدیگر ایستاده اند.اگر بهاردر هر دقیقه 12متر به کوثر نزدیک شود و کوثر هم در هر دقیقه 15متر به بهار نزدیک شود، پس از گذشت 10 دقیقه فاصله ی آن دو از هم چند متر می شود؟ 

1)270 متر                 2)310 متر                     3)350 متر                   4)240 متر  

               

11-  محمّد و فرهاد در فاصله ی 260 متری از همدیگر ایستاده اند.اگر محمّد در هر دقیقه 15متر به فرهاد نزدیک شود و فرهاد هم در هر دقیقه 20متر از محمّد دور شود، پس از گذشت 20 دقیقه فاصله ی آن دو از هم چند متر می شود؟                         

1)160متر                     2)210 متر                    3)100متر                  4)360 متر

http://paye4boostan.blogfa.com/

طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 17 آبان 1392

«تنفّس»

 

هر موجود زنده‌ای به انرژی نیازمند است. موجودات زنده از این انرژی برای رشد، حرکت و ... استفاده می‌کنند. سوختی که موجودات زنده برای تأمین انرژی از آن استفاده می‌کنند، غذایی است که می‌خورند. انرژی غذا در فرآیندی به نام تنفس آزاد می‌شود.

 

مهم‌ترین راه آزاد کردن انرژی موجود در غذاها ترکیب شیمیایی ماده‌ی غذایی با اکسیژن است. زمانی که ماده‌ای می‌سوزد با اکسیژن هوا ترکیب می‌شود و تولید انرژی می‌کند. هنگامی‌که موتور ماشین بنزین مصرف می‌کند، برای تولید انرژی آن را با اکسیژن می‌سوزاند. سلّول‌های بدن نیز ماده‌ی غذایی را با اکسیژن ترکیب می‌کنند تا از انرژی حاصل استفاده کنند؛ در این صورت از آب و گاز زاید، کربن دی‌اکسید ایجاد می‌شود. مادّه‌ای که باید با اکسیژن بسوزد و انرژی آزاد کند در درجه‌ی اوّل گلوکز (نوعی قند) است اما در صورت کمبود آن، بدن می‌تواند مواد چربی را بسوزاند.

برای انجام عمل اکسیداسیون ابتدا باید اکسیژن از محیط سلّول جذب شود و پس از انجام عمل اکسیداسیون دی‌اکسید کربن حاصل بلافاصله دفع شود.

در جان‌داران پرسلولی مانند انسان، دستگاه تنفس فقط تأمین‌کننده‌ی اکسیژن از محیط است. این دستگاه قادر است اکسیژن محیط را بگیرد و دی‌اکسید کربن حاصل را دفع کند. در بدن جان‌داران پرسلولی، متناسب با ساختمان بدن و محیط زندگی، اندام تنفّسی به صورت آبشش در جانوران آبزی و شش در جانوران هوازی است.

البته دربعضی از جانوران نظیر قورباغه، تنفس پوستی بسیار مهم است و پوست باید همیشه مرطوب باشد. گاز اکسیژن از شش‌ها یا آبشش‌ وارد خون می‌شود و بیش‌تر  آن به صورت ترکیب با هموگلوبین به سوی سلّول‌های بدن می‌رود.

 

ساختمان عمومی دستگاه تنفسی انسان

-          مجراهای تنفسی شامل بینی، حلق، حنجره، نای، نایژه‌ها و نایژک‌ها

-          شش‌ها

-          قفسه‌ی سینه

-          ماهیچه‌های تنفسی

 

مجاری تنفسی یک سری لوله هستند که از یک سو با هوای محیط و از سوی دیگر با فضای کیسه‌های هوایی ارتباط دارند و موجب انتقال هوا بین این دو فضا می‌شوند. تبادل گازهای تنفسی با خون تنها در کیسه‌های هوایی صورت می‌گیرد.

حنجره

 

حنجره در بالای نای و عقب حفره‌ی بینی قرار دارد. حنجره غضروف‌هایی دارد که باعث باز نگه‌داشتن آن می‌شود. در حنجره تعدادی تار یا طناب صوتی وجود دارد که ارتعاش آن‌ها به وسیله‌ی هوای بازدم باعث تولید صدا می‌شود. یک زایده‌ی غضروفی به نام «اپی‌گلوت» در هنگام بلع غذا، دهانه‌ی حنجره را می‌بندد و مانع ورود غذا به درون نای می‌شود. هوا بعد از حنجره وارد نای می‌شود. نای لوله‌ای ضخیم است که تقریباً 10 سانتی‌متر طول دارد و در انتهای خود به دو لوله‌ی کوچک‌تر به نام نایژه تقسیم می‌شود و هر نایژه وارد یک شش می‌شود.

نایژه‌ها بعد از ورود به شش‌ها انشعابات زیادی حاصل می‌کنند و نایژک‌های کوچک و کوچک‌تری را به‌وجود می‌آورند. نایژک‌ انتهایی به یک یا چند کیسه‌ی هوایی ختم می‌شود.

 

دم و بازدم

 

تنفس در آدمی شامل دو مرحله‌ی دم و بازدم است. ]پرده‌ی دو جداره‌ی جنب، شش‌ها را به دیواره‌ی قفسه‌ی سینه مربوط می‌کند. مقدار کمی مایع در بین دو دیواره‌ی جنب وجود دارد که لغزنده است و حرکات شش‌ها را آسان می‌کند. دم و بازدم نتیجه‌ی تبعیت شش‌ها از حرکات قفسه‌ی سینه است.[

هنگام دم هوا وارد شش‌ها و هنگام بازدم از آن خارج می‌شود. آدمی در هر دقیقه تقریباً دوازده بار دم و دوازده بار بازدم می‌کند. سرعت دم و بازدم را مغز کنترل می‌کند. زمانی که ساکن و آرام هستید نیازتان به اکسیژن کم است و دم و بازدم آهسته و کم عمق است ولی اگر شروع به ورزش سنگین کنید تنفس سریع‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

 

 

بیش‌تر بدانید. (برای مطالعه)

 

à دستگاه تنفسی پرندگان در اساس با دستگاه تنفسی سایر مهره‌داران متفاوت است. جریان هوای درون شش‌های پرندگان یک طرفه و از عقب به سوی جلو است.

à بعضی جانوران برای انجام تنفس از همه‌ی سطح بدن خود استفاده می‌کنند. به این نوع تنفس، تنفسی پوستی می‌گویند. تنفس کرم خاکی، پوستی است.

à گنجایش شش‌های افراد مختلف با یک‌دیگر متفاوت است. هر یک از ما در هر دم و بازدم در حدود 500 میلی‌لیتر هوا را جابه جا می‌کنیم.

à در بیماری آسم، نایژک‌ها تنگ می‌شوند و تنفس را مشکل می‌کنند.

à تکلم با شرکت دستگاه تنفس و مراکز عصبی تکلم صورت می‌گیرد.

à تولید صدا با ارتعاش تارهای صوتی حنجره و واژه‌سازی به وسیله‌ی لب‌ها، دهان و بینی صورت می‌گیرد.

http://www.kanoon.ir/
طبقه بندی: چهارم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
مرتبه
تاریخ : جمعه 17 آبان 1392

پایه سوال لینک دانلود
اول
کار در منزل
اول
املای تصویری
اول
املای تصویری
اول
پیک اول
دوم بنویسیم
دوم بنویسیم
سوم-دوم
تمرین ساعت
سوم
ریاضی
همه پایه ها دسته چک تشویقی
چهارم
ریاضی
چهارم جغرافی
چهارم
180 سوال علوم
پنجم ریاضی
پنجم هدیه ها
پنجم انشا
پنجم علوم
پنجم املا
ششم ریاضیششم علومتخته سیاه

طبقه بندی: ششم دبستان،  پنجم دبستان،  چهارم دبستان،  دوم دبستان،  اول دبستان،  سوم دبستان، 
ارسال توسط نورالدین آهنگران
(تعداد کل صفحات:5)      [...]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
تاثیرگذارترین عامل بر روی شما کدام مورد بوده است؟صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ